Bankfokus Nr 2

FATF träffade svensk finansbransch

Financial Action Task Force, FATF, den internationella organisationen mot penningtvätt och terrorismfinansiering, granskar i år Sverige.

Utvärderingsprocessen började redan vid årsskiftet med en så kallad skrivbordsgranskning av Sveriges tekniska efterlevnad av FATF:s 40 rekommendationer, det vill säga hur väl svenska lagar och andra regler återspeglar rekommendationerna.

I månadsskiftet maj-juni var FATF i Sverige två veckor för att träffa centrala myndigheter men också verksamhetsutövare, såsom banker, försäkringsföretag och värdepappersbolag. För verksamhetsutövarnas del berörde mötena främst de risker som de ser för penningtvätt och finansiering av terrorism och vilka rutiner man tillämpar för att hantera riskerna. Bankföreningen träffade FATF i samband med en generell diskussion om vilka risker inom detta område som den finansiella sektorn ser i det svenska samhället.

Resultatet från skrivbordsgranskningen och platsbesöket ska därefter utvärderas och betygssättas vid ett plenarmöte 2017. Resultatet kommer därefter att publiceras i en rapport.

Publicerad den 21 juni 2016