Policydokument

Har de stora svenska bankerna en implicit statlig garanti? (2014)

Sannolikheten för att en framtida bank- eller finanskris drabbar skattebetalarna har minskat markant. Statens roll som garant för banksektorn har minskat avsevärt. Mer och bättre kapital samt större likviditetsbuf- fertar har medfört betydligt robustare ban- ker. Skulle ändå en bank i framtiden behöva stöd kan skuldnedskrivning ske och utöver det har bankerna byggt upp fonder som kan användas om staten anser det nödvändigt.