Hållbarhet

Bankernas väg mot klimatmålen - uppföljning för 2022 av klimatfärdplanen

Den globala uppvärmningen är vår tids största och mest brådskande utmaning. Att ställa om i linje med målen i Parisavtalet innebär en stor strukturell förändring av hela samhället. Det huvudsakliga ansvaret vilar på det politiska systemet och handlar främst om att sätta pris på utsläpp av växthusgaser, exempelvis med skatter eller handel med utsläppsrätter. Det handlar också om att få till stånd nödvändig teknisk utveckling och att underlätta och stödja beteendeförändringar i olika delar av samhället.

Bankerna har en viktig roll i omställningen. De kan genom sin riskhantering och affärsverksamhet bidra till att styra om kapital och driva på för att hjälpa kunderna i omställningen till hållbara lösningar.

Bankföreningen tog våren 2021 fram en gemensam klimatfärdplan för den svenska bankbranschen. Klimatfärdplanen är ett gemensamt ramverk för branschens klimatomställning. 

I färdplanen åtog sig Bankföreningens medlemmar att anpassa affärsverksamheten i linje med klimatmålet om netto-nollutsläpp. Bankföreningen åtog sig att löpande följa upp hur långt bankerna har kommit i sina åtaganden. 

Den här rapporten följer upp klimatfärdplanen 

Rapporten ger en övergripande beskrivning av branschens gemensamma väg mot klimatmålen så här långt. Den bygger främst på en enkätundersökning som Bankföreningen har gjort bland medlemmarna för 2022. Medlemmarna har också uppmuntrats att ge exempel som i uppföljningen illustrerar deras klimatarbete.

Rapporten behandlar följande:

Bankernas arbete med att identifiera sin påverkan och att sätta delmål för omställningsresan till klimatmålet om netto-nollutsläpp (avsnitt 2)

Bankernas roll att driva på omställningen i samspel med kunderna genom sin riskhantering och affärsverksamhet (avsnitt 3)

Bankernas arbete med att börja mäta och publicera utsläpp av växthusgaser och en första summering av bankbranschens klimatpåverkan i siffror (avsnitt 4)

Vad bankerna gör tillsammans genom Bankföreningen (avsnitt 5)

Enkäten som rapporten bygger på

Rapporten bygger på en enkätundersökning som besvarades våren 2023 av svenska och nordiska medlemmar i Bankföreningen. Svar lämnades av 22 banker, vilket motsvarar en marknadsandel på 94 procent.

Några av svaren:

15 av bankerna har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

20 av bankerna har identifierat sina individuellt mest betydande positiva och negativa effekter på samhället, ekonomin och miljön.

13 av bankerna har börjat sätta upp och publicera klimatmål för de områden som har störst effekt.

13 av bankerna utför framåtblickande klimatscenarioanalyser för att identifiera klimatrisker.

14 av bankerna erbjuder gröna lån till privatpersoner baserat på exempelvis god energi eller utsläppsprestanda.

8 av bankerna erbjuder hållbarhetslänkade lån eller andra gröna lån till företagskunder.

12 av bankerna uppger att det ingår i deras hållbarhetsstrategi att finansiera en omställning hos företagskunder som idag har höga utsläpp.

20 av bankerna har börjat mäta och publicera delar av sina utsläpp.

I rapporten delas svaren vanligen upp mellan större banker (9 stycken) och övriga banker (13 stycken), där större banker har en balansomslutning som är större än 100 miljarder kronor. I vissa fall har graderade frågor ställts som bidrar till en mer utförlig bild.