Ansökan

Dataclearingen

Ansökan

Dataclearingen, DCL, är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. Systemet togs i bruk i slutet av 1970-talet och ägs sedan början av 80-talet av Bankföreningen. Bankgirot sköter driften.

Efter ansökan hos Bankföreningen kan ett institut få tillgång till denna betalningsinfrastruktur genom att ingå ett avtal om DCL. DCL innehåller de grundläggande bestämmelserna för den tekniska plattformen för dataclearingen. Avtalet förutsätter att deltagare i DCL ingår avtal med annan deltagare beträffande vilka transaktionstyper som ska utväxlas dem emellan.

Det förutsätts också att en deltagare deltar, direkt eller indirekt, i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, RIX. Deltagaren ska också vara ansluten till det så kallade avvecklingsavtalet mellan de i Riksbanksavvecklingen deltagande instituten. Detta avtal ingås mellan de institut som är direktdeltagare i RIX och administreras av Bankföreningen, genom att till exempel samtliga originalavtal förvaras hos Bankföreningen.

Varje institut får dock själv bedöma om det eventuellt ska ansöka om tillträde till RIX hos Riksbanken eller delta indirekt genom att teckna avtal med en direktdeltagare. Därutöver kan ett institut även ansöka om att få ansluta sig till Bankgirosystemet.

Ansökan ska ställas till Bankföreningen per post eller mejl: 
Svenska Bankföreningen
Box 7603
103 94 Stockholm
info@swedishbankers.se