Meddelande

Meddelanden

 

21 april 2023

SFBF får tillstånd som administratör av Stibor

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) har i dag blivit godkänd och auktoriserad av Finansinspektionen att verka som administratör av Stibor, enligt EU:s Benchmarksförordning (BMR).

- Vi är mycket glada över att ha fått auktorisation från Finansinspektionen. Det visar att administrationen och Stibors metod håller hög kvalitet, säger Catharina Hillström, vd för SFBF.

SFBF tillhandahåller den svenska referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate), som är ett kritiskt referensvärde enligt BMR.

SFBF lämnade in sin ansökan till Finansinspektionen den 27 december 2021 om att bli auktoriserad administratör, enligt BMR. Uppdraget är att administrera, publicera och förvalta Stibor i enlighet med bestämmelser i BMR, svensk lagstiftning samt riktlinjer från Finansinspektionen och Esma.

Nu när SFBF har fått tillstånd av Finansinspektionen har SFBF lagts till i Esma:s register över administratörer enligt BMR. Finansinspektionen kommer att bedriva tillsyn över SFBF som auktoriserad administratör av Stibor, i enlighet med kraven i BMR.

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) är ett dotterbolag till Svenska Bankföreningens dotterbolag Financial Benchmark Sweden (FBS). 

Läs mer på
SFBS hemsida: www.swfbf.se
Finansinspektionens hemsida: www.fi.se


 

17 februari 2022

Transaktionsbaserad metod för Stibor och fall-backlösning

Den 17 februari hölls ett seminarium för Bankföreningens medlemsbanker där Catharina Hillström, vd i Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) presenterade Stibors transaktionsbaserade metod. 

På seminariet deltog även Jonny Sylvén, Bankföreningen, som informerade om Bankföreningens rekommendation om en fallback-lösning för Stibor.

Dessa två frågor hör samman med Stibors anpassning till EU:s Benchmarkförordning (BMR), som ska säkerställa robusta, transparenta och tillförlitliga referensvärden.

I anpassningen till BMR har beräkningsmetoden för Stibor kompletterats för att ytterligare förankras i bakomliggande transaktioner. Bankförenings rekommendation om en ersättningsränta möter förordningens krav på en fall-backlösning.

SFBF:s presentation
Bankföreningens presentation


27 december 2021

Ansökan om auktorisation för Stibor

The Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) har idag lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om auktorisation under Benchmarkförordningen för den svenska referensräntan Stibor.

- Det kan noteras att SFBF:s ansökan baseras på en transaktionsbaserad metod för Stibor. Jag ser fram emot att Finansinspektionen under 2022 auktoriserar SFBF som administratör för Stibor, säger Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Läs mer

Se Finansinspektionen hemsida


21 december 2021

Stibors administratör SFBF har publicerat information om kommande ansökan om auktorisation under BMR.

Läs mer på SFBF:s hemsida


8 oktober 2021

Information om referensräntorna Stibor och Swestr

Med anledning av oklarheter kring referensräntorna Stibor och Swestr ser Svenska Bankföreningen ett behov av att förtydliga och klargöra fakta om framförallt Stibor.

Läs hela artikeln här


28 juli 2021

Financial Benchmarks Sweden (FBS) övertar ägandet av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF)

Financial Benchmarks Sweden (FBS) har nått en överenskommelse med  Global Rate Set Systems (GRSS) om att förvärva alla aktier i och därmed överta ägandet av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) från och med den 16 augusti 2021.

SFBF är en oberoende admininstratör av referensvärden och särskilt inrättad för att administrera Stockholm Interbank Offered Rate, Stibor. Med den nya ägarstrukturen fortsätter GRSS att vara tjänsteleverantör till SFBF, under förvaltning av FBS.

SFBF kommer, med Catharina Hillström som vd och befintlig personal, att fortsatt ansvara för Stibors administration. SFBF kommer formellt att lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen i slutet av 2021 för att vara förenlig med förordning EU 2016/1011 (EU BMR).

Den nya ägarstrukturen för SFBF kommer inte att leda till några förändringar i administrationen eller publiceringen av Stibor.

Länk till SFBF


1 mars 2021

SFBF publicerar extern konsultation om Stibor

Genom en öppen konsultation publicerar Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) resultatet från en genomgång av definitionen av Stibor och dess beräkningsmetod.

I konsultationen presenteras förslag till justeringar för att öka robustheten och transparensen i Stibor.

Konsultationsperioden löper från 1 till 31 mars. SFBF avser att lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen före utgången av 2021 för att uppfylla förordningen EU 2016/1011 för finansiella benchmarks (EU BMR).

Läs konsultationen här


8 december 2020

SFBF ser över Stibors metod

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) håller nu på att slutföra en översyn av Stibors metod. Den publiceras under våren 2021 på SFBF:s hemsida genom en extern konsultation. Information kommer då även publiceras på Bankföreningens hemsida.

Arbetet med SFBF:s översyn av Stibors metod påbörjades i juli i syfte att säkerställa att Stibor korrekt återspeglar den nuvarande underliggande ekonomiska verkligheten och att Stibor helt överensstämmer med den europeiska Benchmarkförordningen. Arbetet genomförs i nära dialog med panelbankerna, Bankföreningen och Finansinspektionen.

EU-kommissionen har beslutat att Stibor är ett så kallat kritiskt referensvärde i Sverige. Enligt Benchmarkförordningens övergångsbestämmelser ska administratörer av kritiska benchmarks lämna in en ansökan om auktorisation under BMR före utgången av 2021.

ESMA har också i en Q&A, som publicerades den 6 november 2020, förtydligat att en ansökan ska lämnas in före den 31 december 2021.

SFBF avser att i god tid före utgången av 2021 lämna in en ansökan om auktorisation enligt Benchmarkförordningen till Finansinspektionen.

Läs mer på SFBF:s hemsida


26 juni 2020

Managing Director till SFBF

Swedish Financial Benchmark Facility AB (SFBF) har rekryterat Catharina Hillström som Managing Director. Mer information finns på SFBFs hemsida.


26 juni 2020

Oversight Committee

Swedish Financial Benchmark Facility AB (SFBF) har etablerat en Oversight Committee för Stiborverksamheten, i linje med kraven i Benchmarkförordningen.

Läs mer


16 april 2020

Swedish Financial Benchmark Facility tar över beräkningen och administrationen av Stibor den 20 april

Swedish Financial Benchmark Facilitys (SFBF) moderbolag, GRSS (Global Rate Set Systems Ltd) har djup kunskap om liksom erfarenhet av benchmarks och den nya lagstiftning, Benchmarkförordningen (BMR), som avser bland annat referensräntor. GRSS är beräkningsombud för europeiska Euribor och för norska Nibor. De är, genom nationella dotterbolag, auktoriserad administratör enligt BMR för danska Cibor och för tjeckiska Pribor.

EU-kommissionen har beslutat att Stibor är ett kritiskt referensvärde i Sverige. Enligt Benchmarkförordningens övergångsbestämmelser ska kritiska benchmarks ha anpassats till den nya lagstiftningen före utgången av 2021.

SFBF kommer under 2020 att lämna in en ansökan om auktorisation enligt Benchmarkförordningen till Finansinspektionen. GRSS-gruppen har under ett noggrant anbudsförfarande visat att de är väl kvalificerade att vägleda Stibor genom en auktorisationsprocess. Om en auktorisation inte skulle beviljas återgår ansvaret för Stibor till FBS.

Med GRSS erfarenhet ser Bankföreningen och FBS med tillförsikt fram emot en fortsatt trygg och transparent administration av Stibor genom GRSS svenska dotterbolag SFBF.

Med anledning av att SFBF tar över beräkningen av Stibor kommer också distributionen av Stibor fixing att hanteras genom SFBF.

För mer information om hur Stibor data kan erhållas hänvisas till SFBF hemsida.


6 april 2020

Bloomberg har åtgärdat felet i sina system

Bloomberg har i ett meddelande till Financial Benchmarks Sweden, FBS, bekräftat att tidigare problem med att publicera nollbidrag nu är åtgärdat.

Bloomberg skriver bland annat: ”… at this time STIBOR fixings and their related submissions are shown correctly throughout the various elements of Bloomberg where they can be accessed by our customers.”


30 January 2020

Changes to the future distribution and access to STIBOR

In reference to the appointment ofthe Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) as Administrator for STIBOR, see our announcement on October 24th 2019, The Swedish Bankers’ Association and its subsidiary Financial Benchmarks Sweden today announce some changes to the distribution model for STIBOR.

Due to the increased costs of governance and oversight required to ensure that STIBOR is compliant with the new European Benchmark Regulation BMR, from 1st May 2020 a subscription fee will be applied for access to, and the distribution of, the data.

The SFBF provides details of access and distribution terms, and all enquiries should be directed to them in relation to these changes.

A website is provided detailing all the information required by organisations wishing to access the benchmark data after 1st May 2020 and from where they can subscribe to the service.

Link to SFBF: https://swfbf.se/how-to-subscribe/

The website allows potential subscribers three months to sign up to the appropriate license.

For further information: https://swfbf.se/

Or contact info@swfbf.se for more details or any questions.


2 januari 2010

Ny administratör för Stibor

Den 20 april i år övertar Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) beräkningen och administrationen för Stibor. SFBF kommer under det första kvartalet att informera om hur distributionen av Stibor kommer att ske fortsättningsvis.

Stibor har av EU-kommissionen klassats som en kritisk referensränta, enligt Benchmarkför- ordningen (BMR). Fram till utgången av 2021 ska Stibor ha anpassats till den nya lagstiftningen. För detta arbete har Financial Benchmarks Sweden och Svenska Bankföreningen tecknat ett avtal med SFBF, ett dotterbolag till GRSS (Global Rate Set Systems). GRSS har stor kunskap såväl om administration och beräkning av referensräntor som av BMR.

Läs pressmeddelandet 24 oktober 2019


20 september 2019

Fortsatt fel i Bloombergs system

Financial Benchmarks Sweden har fått information om fortsatt fel i Bloombergs system. Felet innebär att Bloomberg inte kan publicera Stiborbidrag eller Stiborfixing när värdet är 0.000. I de fall då panelbankens stiborbidrag är 0.000 eller om Stiborfixing beräknas till 0.000 visar Bloombergs system felaktigt ett tidigare publicerat värde. Bloomberg håller på att utreda felet.


 

29 augusti 2019

Felaktig publicering hos Bloomberg

Financial Benchmarks Sweden har fått information om ett fel i Bloombergs system. Felet innebär att Bloomberg inte kan publicera Stiborbidrag eller Stiborfixing när värdet är 0.000.

I de fall då panelbankens stiborbidrag är 0.000 eller om Stiborfixing beräknas till 0.000 visar Bloombergs system felaktigt ett tidigare publicerat värde.

Bloomberg utreder felet och kommer att åtgärda det snarast.


6 mars 2019

Referensräntor i förändring

I Europa pågår ett omfattande arbete med att anpassa dagens interbankräntor till den så kallade Benchmarkförordningen, som kom i januari 2018. Som en följd av den nya förordningen bildades Financial Benchmarks Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, som sedan januari 2019 bedriver Stiborverksamheten. Parallellt pågår ett arbete i Bankföreningen med att ta fram alternativa referensräntor.

Läs mer


4 december 2018

Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Arbetet har inletts på initiativ av Bankföreningen, som även administrerar arbetsgruppen. Syftet är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/eller alternativ till Stibor.

Arbetsgruppen kommer under arbetets gång att kommunicera sina förslag till andra aktörer som verkar på de finansiella marknaderna genom rundabordssamtal och öppna konsultationer. Arbetsgruppens mötesprotokoll publiceras på Bankföreningens hemsida.

Arbete med att ta fram komplement och/eller alternativ till interbankräntor har även påbörjats internationellt med anledning av att interbanktransaktionerna minskar. Inom större valutaområden, som de för brittiska pund, US Dollar och Euro, har arbetet med att utveckla alternativa referensräntor redan pågått under en tid.


26 november 2018

Ändringar i Stibors ramverk del 1

Som ett led i anpassningen till Benchmarkförordningen har Bankföreningen bildat ett helägt dotterbolag, Financial Benchmarks Sweden AB, med syftet att ta över föreningens Stiborverksamhet.

Anpassningen till förordningen kommer att ske under 2019. Financial Benchmarks Sweden AB avser att under den senare delen av 2019 lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen.

Som en följd av detta behöver anpassningar göras i Stibors ramverk del 1, vilket bland annat innebär att styrelsen i Financial Benchmarks tar över den roll som Bankföreningens styrelse har för närvarande.

Synpunkter på ändringsförslagen kunde lämnas senast den 27 december 2018.

Konsultation om Stiborramverkets del 1


18 oktober 2018

Stibor kritiskt referensvärde enligt EU:s förordning om referensvärden

EU-kommissionen har beslutat att införa den svenska referensräntan Stibor, Stockholm Interbank Offer Rate, i sin förteckning över kritiska referensvärden enligt EU:s förordning om referensvärden, (Benchmarkförordningen, BMR).

Bankföreningen förbereder för en ansökan om auktorisation som Administratör enligt förordningens regler och övergångsbestämmelser. Enligt förordningens övergångsregler ges Bankföreningen möjlighet att lämna in sin ansökan som administratör för Stibor fram till den 1 januari 2020. Vi beräknar kunna lämna in en ansökan under det tredje kvartalet 2019.


18 april 2018

Tekniska problem hos Nasdaq påverkar Stibor

Med anledning av tekniska problem hos Nasdaq Nordic har fixingen av Stibor blivit försenad idag (18/4). Nasdaq publicerade klockan 11:46 via ett börsmeddelande dagens fixing för Stibor för samtliga löptider.


11 oktober 2017

Europaparlamentets och Rådets förordning (eu) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Förordningen har till syfte att säkerställa robusta och transparenta system för tillhandahållande av referensvärden , som till exempel interbankräntor, samt att upprätthålla ett gott förtroende för dessa.

Förordningen träder ikraft den 1 januari 2018. Enligt förordningens övergångsbestämmelser tillåts en indexleverantör som tillhandahåller ett referensvärde den 30 juni 2016 att ansöka om auktorisation eller registrering senast den 1 januari 2020.

Bankföreningen är sedan den 4 mars 2013 huvudman för Stibor. Föreningen har som ambition att i god tid före utgången av 2019 lämna in en ansökan om auktorisation som administratör för Stibor, enligt förordningen.  

Inför detta pågår förnärvarande analyser med syfte att identifiera behov av kompletterande åtgärder för att tillfullo uppfylla förordningens samtliga krav så som organisation, styrning, kontroll och transparens. 


18 maj 2015

Korrigering av Stiborfixingen T/N 

Stiborkommittén har beslutat att i enlighet med Stiborramverket korrigera Stiborfixingen T/N för onsdagen den 13 maj.

Korrekt Stiborfixing T/N (Tomorrow/Next) för den dagen är -0,288. Korrigeringen görs med anledning av ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit.

Stiborkommittén har också beslutat att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan införas för att minimera risken för fel i processen för att fastställa Stibor.

Nasdaq kommer i egenskap av beräkningsombud för Stibor att i ett börsmeddelande publicera det korrekta värdet.


13 maj 2015

Stiborfixingen för T/N den 13 maj

Onsdagen den 13 maj publicerades Stiborfixingen för T/N till -0,182. Stiborfixingen för T/N den 13 maj skulle ha varit -0,288. Avvikelsen, vilken beror på ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit, utreds vidare och kommer att tas upp i Stiborkommittén.