Banken rapporterar

FATCA – har du skattehemvist i USA?

Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 april 2015.

Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen rapportera uppgifter om amerikaners konton. Många länder, däribland Sverige, har valt att teckna ett särskilt avtal med USA om FATCA. Det innebär att svenska finansiella institut ska lämna uppgifterna till Skatteverket, som i sin tur ska lämna uppgifterna vidare till den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service).

Avtalet har blivit svensk lag. Enligt avtalet ska även IRS skicka uppgifter rörande svenskars kontoinnehav i amerikanska banker till Skatteverket.

Vilka omfattas i Sverige?

Banker, försäkringsföretag, fondbolag och andra finansiella institut i Sverige omfattas av lagstiftningen. Instituten ska identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar, fondinnehav och försäkringar för privatpersoner och företagsägare som har skattehemvist i USA.

Skattehemvist i USA (US Person) har bland andra:

  •    Person som är bosatt i USA
  •    Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
  •    Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green Card)
  •    Företag som är registrerat i USA

Dessutom ska rapportering göras för konton som innehas av icke-amerikanska, icke-finansiella företag som räknas som passiva företag, det vill säga som till mer än 50 procent har intäkter från annan verksamhet än rörelse eller vars tillgångar huvudsakligen består av finansiella tillgångar.

Förutsättningen är att det finns en verklig huvudman som är en US Person. Syftet är att undvika att rapportering uteblir på amerikaner, som har placerat finansiella tillgångar i en juridisk person.

Hur ska det gå till?

När du öppnar ett nytt bankkonto kan du behöva svara på frågor om din skatterättsliga hemvist och även uppge utländskt skatteregistreringsnummer. 

Om du vid inledandet av kundförhållandet till banken har skattehemvist endast i Sverige, men situationen senare ändras, måste du informera banken om detta. Banken har också en skyldighet att bland den information den har om dig som kund, söka efter och reagera på om det finns tecken på att du har skattehemvist i USA (se definitionen på US Person). Du kommer då att bli kontaktad av din bank för att lämna kompletterande uppgifter. 

Skatteverket i Sverige tar emot informationen från svenska banker och andra finansiella institut om kontotillgångar som tillhör personer som har skattehemvist i USA. Skatteverket rapporterar sedan uppgifterna vidare till IRS.

Skatteidentifieringsnummer 

Den som har skattehemvist i USA behöver antingen ett socialförsäkringsnummer (Social Security Number, SSN) eller ett skatteidentifieringsnummer (Individual Taxpayer Identificiation Number, ITIN).

Den som är amerikansk medborgare måste ha ett SSN.

Den som inte är berättigad att få ett SSN och som har skattehemvist i USA på annan grund ska ansöka om att få ett ITIN.

Amerikansk medborgare – SSN 

En amerikansk medborgare måste ha ett SSN. Personer som är bosatta i Sverige ansöker om SSN på den amerikanska ambassaden i Oslo. Mer information finns på ambassadens hemsida

Skattehemvist i USA men inte medborgare – ITIN

Den som har skattehemvist i USA men som inte är berättigad att få ett SSN ska istället ansöka om ett ITIN. Det första steget är att kontakta den amerikanska ambassaden i Stockholm och boka en tid för att göra en validerad kopia av ett giltigt pass.

Mejladressen för tidsbokning är stkacsinfor@state.gov. Ambassaden tar en avgift om 50 USD för kopiering av passet.

Nästa steg är att kontakta den amerikanska skattemyndigheten IRS, som utfärdar ITIN. Mer information finns på IRS hemsida.  

Vad händer om du inte lämnar de uppgifter som banken efterfrågar?

Reglerna innebär att kontotillgångar, som innehas av kunder som inte lämnar uppgifter om skattehemvist i USA, kommer att rapporteras till Skatteverket i Sverige. Skatteverket rapporterar sedan uppgifterna vidare till IRS.

För kunder som har öppnat konto efter den 1 juli 2014 kan konton vara tvungna att avslutas om uppgifter inte lämnas.

Andra regler och avtal 

US Persons är med vissa begränsningar skatt- och deklarationsskyldiga i USA trots att de bor och skattar i andra länder. Sveriges skatteavtal med USA innebär dock att skatt inte ska betalas dubbelt. Deklarationsskyldighet måste fullgöras i alla fall, trots att amerikansk skatt inte betalas. 

US Persons måste också lämna en så kallad FBAR – Foreign Bank Account Reporting – till amerikanska myndigheter (FINCEN – Financial Crimes Enforcement Unit, US Treasury). Rapporteringen avser innehav av konton i icke-amerikanska banker och rapporteringen ska göras över vissa tröskelvärden. 

Vidare finns regler om begränsningar av värdepappershandel vid bosättning i USA och, i vissa institut, avtal med USA om skatt och skatterapportering vid innehav av amerikanska värdepapper. Dessa regler kan även omfatta icke-amerikaners placeringar.