Faktabladet: Personer i politisk utsatt ställning

Personer i politisk utsatt ställning - PEP

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet.

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Familjemedlemmar och kända medarbetare

Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses:

  • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag,
  • en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
  • en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

 

Verklig huvudman

Om kunden är ett företag måste banken också kontrollera om den direkta eller indirekta ägaren är en PEP om innehavet i företaget uppgår till mer än 25 procent eller om personen utövar ett bestämmande inflytande över företaget.

Banken måste ställa frågor

Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och kundens olika transaktioner. När et gäller en PEP måste banken vidta åtgärder som går utöver normala åtgärder – skärpta åtgärder. Detta innebär bland annat att banken måste få godkännande från en behörig beslutsfattare i banken innan en affärsförbindelse inleds med en PEP. Banken måste också vidta åtgärder för att fastställa källan till kundens förmögenhet och medel som hänger samman med affärsförbindelsen och transaktionerna. Detsamma gäller för familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Banken kommer därför att ställa fler frågor till en PEP, dennes familjemedlemmar och kända medarbetare. Det kommer därför att ta längre tid för banken att inleda och hantera affärsrelationer med dessa personer.

All information som banken tar emot behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.

Löpande uppföljning

Banken måste hålla sina kunduppgifter uppdaterade. I och med att anställningsförhållanden och familjekonstellationer med mera kan ändras från tid till annan behöver banken löpande uppdatera den information som banken fått från kunden i dessa avseenden.

När upphör en person att vara en PEP

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner ska banken under minst 18 månader därefter fortsätta att behandla kunden som en PEP. Därefter ska banken göra en riskbedömning.