Policydokument

Statliga garantier för klimatinvesteringar (2022)

Det finns initiativ för att påskynda klimatomställningen genom att staten lämnar kreditgarantier för vissa investeringar. För att uppnå avsedd effekt bör sådana statliga garantier vara utformade så att de ger incitament för kreditgivare
att finansiera investeringarna. Statliga garantier bör enbart komma i fråga på områden där det finns ett tydligt samhällsintresse och där kreditgivare inte har rimliga förutsättningar att finansiera investeringar utan garantier.
Bankföreningen ger i denna policy sin syn på hur statliga garantier för klimatinvesteringar bör utformas för att gynna klimatomställningen.