Bolån

Bolån

För många människor är bostadsköpet den ekonomiskt mest betydande transaktionen de gör i sitt liv. En välfungerande bolånemarknad är därför av stor betydelse.

Med bolån avses lån som en person tar antingen med säkerhet i en bostad eller för att köpa eller behålla en bostad.

Regler om bolån finns i konsumentkreditlagen och lagen om verksamhet med bostadskrediter. I lagarna finns regler om vilken information som ska lämnas till kunden, vad kreditavtalet ska innehålla, att kreditprövning ska göras, information om hur räntan bestäms och under vilka förutsättningar den kan ändras, vad som gäller vid förtidslösen av lån med mera. Det anges också vilka krav som ställs på kreditgivare och kreditförmedlare för att dessa ska få bedriva verksamhet med bostadskrediter, till exempel när det gäller personalens kompetens, värdering av bostaden som säkerhet och rådgivning. Det finns också krav på kreditgivaren att lämna en individuell amorteringsplan.

Det så kallade bolånetaket innebär att nya lån med bostad som säkerhet inte bör överstiga 85 procent av bostadens värde. Vidare har Finansinspektionen beslutat att alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras med minst 1 procent av bostadens totala låneskuld. Om belåningsgraden överstiger 70 procent ska amorteringen uppgå till minst 2 procent. Därutöver krävs ytterligare 1 procents amortering om låntagarens bolån är större än motsvarande 4,5 gånger bruttoinkomsten.

Vad gör Svenska Bankföreningen?

Bankföreningen har medverkat med synpunkter till regeringskansliet och Finansinspektionen om hur regelverken kring bolånen ska vara utformade. Bankföreningen är för ett grundläggande amorteringskrav, men anser att begränsningar i möjligheterna att omvärdera bostaden har blivit alltför krångliga och försvårar för låntagare att byta bank. För att trots allt underlätta byten har föreningen tillsammans med bankerna tagit fram en blankett för amorteringsunderlag.

Bankföreningen har under många år verkat för ett offentligt register över panträtter för bostadsrätter. En utredning – Ett register för alla bostadsrätter, SOU 2022:39 – har lagt ett förslag till ett register, dock utan att regeringen hittills gått vidare med förslaget.

Vad vill vi uppnå?

Bankföreningen anser att Finansinspektionens begränsningar i amorteringsföreskriften av rätten att omvärdera bostäder ska ändras så att bankbyte underlättas och krånglet minskar. Vidare anser föreningen att ett offentligt register över panträtter för bostadsrätter ska införas så snart som möjligt.