Bankerna i Sverige

Bankstrukturen

Universalbanker är banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Därutöver finns det ett antal nischbanker som är specialiserade inom ett eller flera marknadssegment, sparbanker som verksamma på lokala eller regionala marknader samt utländska banker med filialer eller dotterbolag i Sverige.

Universalbanker

Banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster, brukar kategoriseras som universal banker. Bland dem märks främst de stora svenska bankerna – Swedbank, Handelsbanken och SEB, samt den numera finska banken Nordea. De har tillsammans en stark ställning totalt sett på den svenska bankmarknaden men deras marknadsandelarna varierar på olika delmarknader. På inlåningsmarknaden är marknadsandelen för de fyra stora bankerna 60 procent i december 2022.

Det finns många likheter mellan de stora bankerna men också olikheter. Det är exempelvis skillnad i typ av kunder och fokusområden.

De flesta banktjänster utförs numera via dator och smarta mobiltelefoner. Det har inneburit att kunder i mindre utsträckning besöker bankernas kontor och antalet kontor har minskat sakta under många år. På den svenska marknaden har Handelsbanken och Swedbank flest kontor, 214 respektive 153 vid utgången av 2021.

Övriga banker och utländska banker

Sedan slutet av 90-talet har såväl de övriga bankaktiebolagen som utländska bankfilialer etablerat sig som viktiga aktörer på den svenska bankmarknaden och tagit marknadsandelar på svenska hushålls inlåning.

Banker som Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Ikanobanken etablerade sig som telefon och internetbanker i mitten av 1990-talet och ICA Banken i början av 2000-talet. De är i huvudsak fortfarande inriktade på privatkundsmarknaden, men har gradvis utökat sitt tjänsteutbud och många av dem kan idag beskrivas som universalbanker. 

En annan kategori av banker är sådana med bakgrund som värdepappersbolag. De är främst inriktade på värdepappershandel och förvaltning, till exempel bankerna Avanza och Nordnet. 

En ytterligare kategori av banker har ursprungligen verkat som kreditmarknadsbolag, till exempel Volvofinans Bank och Marginalen Bank.

De utländska bankernas närvaro i Sverige har varit betydande under många år, bland annat genom Danske Bank med 27 kontor. Från oktober 2018 har Nordea Bank flyttat huvudkontoret från Sverige till Finland och är därmed den största utländska banken i Sverige. Andra utländska banker kan inom vissa segment, till exempel investment banking, ha betydande marknadsandelar.

Sparbanker

De fristående sparbankerna och sparbanksaktiebolagen är verksamma på lokala eller regionala marknader. Sparbankerna och sparbanksaktiebolagen har en marknads-andel på drygt 10 procent av hushållsinlåningen i Sverige men kan på en lokal marknad vara väsentligt större. De fristående sparbankerna hade 124 kontor i slutet av 2021, vilket utgör 12 procent av Sveriges 1 029 bankkontor.

Inlåning från allmänheten, december 2022

   Swedbank    18 procent
   Handelsbanken    18 procent
   Nordea     13 procent
   SEB    11 procent
   Övriga bankaktiebolag    28 procent
  Fristående Sparbanker    6 procent
   Utländska banker    4 procent (exkl Nordea)
   Övriga institut    2 procent

Källa: SCB