Bankföreningens publikationer

Bruttosoliditet - ett hot mot den svenska affärsmodellen (2015)

Krav på bruttosoliditet – eller leverage ratio – är ett av inslagen i Basel 3-regelverket.

Skillnaden mot det traditionella kapitalkravet är att bruttosoliditetskravet inte inkluderar riskvikter vid beräkningen. Istället sätts kapitalet i relation till den totala tillgångsmassan, utan hänsyn tagen till risknivån i de enskilda engagemangen.

Kapitalkravet genom bruttosoliditetsmåttet blir således detsamma vid uppbyggnad av en likviditetsreserv eller vid ett bolån till ett hushåll (där fastigheten lämnas som pant) som vid en riskfylld företagskredit utan säkerhet.