Marknadsföring av krediter

Marknadsföring av krediter

Bankföreningen har tillsammans med medlemsbankerna tagit fram en kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden. .

Konsumentkrediter fyller en viktig roll i ett fungerande samhälle. Genom att ta en kredit kan konsumenter fördela utgifter över tid. Även en person utan ett stort sparkapital kan köpa varor och tjänster när behov uppstår och betala tillbaka vid en senare tidpunkt när den egna ekonomin tillåter det.

Lagstiftning och praxis sätter ramar för hur krediter får marknadsföras, ställer krav på kreditprövningar och att marknadens aktörer i övrigt lever upp till krav på god kreditgivningssed.

För att värna konsumenterna och verka för ett ökat förtroende för kreditmarknaden har Bankföreningen och dess medlemsbanker tagit ytterligare ett steg och tagit fram en kod som syftar till:

  • En väl fungerande konsumentkreditmarknad.

  • Att konsumenterna förstår när de ingår kreditavtalet vad det innebär och vad de har för förpliktelser.

  • Att marknadsföring av konsumentkrediter inte är påträngande. 

  • Att branschen bidrar till att motverka överskuldsättning genom ansvarsfull kreditgivning.