Lagar & regelverk

Bankbyte

Enligt bestämmelser i betaltjänstlagen och i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:1 måste alla betaltjänstleverantörer ha rutiner för byte av betalkonto inom Sverige. Lagen bygger på EU:s betalkontodirektiv. Svenska Bankföreningen har, tillsammans med sina medlemsbanker, gemensamma rutiner för bankbyte både för konsumenter och företag. Detta gäller betalkonto och tillhörande tjänster.

Den svenska bankbyterutinen har funnits sedan lång tid och är en väl inarbetad bankbytesrutin.

Under fliken För bankkunder kan du läsa mer om den svenska bankbytesrutinen.

Vanligtvis tar ett bankbyte i Sverige tre bankdagar och det förekommer få klagomål. Detta har också regeringen konstaterat i sin proposition. Istället för att bestämma att svenska banker skulle anpassa sig till den krångligare EU-rutinen i betalkontodirektivet beslutades att Sverige använder sig av ett undantag i EU-regleringen och på så sätt kunde vi behålla den svenska bankbytesrutinen.

Enligt lagstiftningen kan en bank bli skadeståndsskyldig för skada som uppstår som en direkt följd av att banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt de rutiner och tidsgränser som gäller för bytet av betalkonto. Det finns olika undantag från denna rätt, bland annat vid osedvanliga och oförutsedda händelser (force majeure).

Givetvis måste också kunden ha lämnat rätt uppgifter när bankbytet påbörjades och ha följt de instruktioner som lämnats. Uppstår en tvist kan en konsument vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) efter att först ha tagit upp frågan med bankens klagomålsansvarige.