Rätt att öppna konto med grundläggande tjänster

Rätt att öppna konto med grundläggande tjänster

Enligt bestämmelser i betaltjänstlagen ska konsumenter bosatta i EES kunna öppna konto med grundläggande betaltjänster. Lagen bygger på EU:s betalkontodirektiv.

Grundläggande tjänster är insättning och uttag av pengar, Autogiro, betalkort (bankkort, utan kredit) och betalningar. Det rör sig inte om en speciell kontoform utan kan vara bankens vanliga transaktionskonto.

Om banken erbjuder betalkonton med grundläggande funktioner till någon kund så ska de erbjudas till alla. Det råder med andra ord så kallad kontraheringsplikt, vilket innebär att banken inte kan välja vilka av deras nuvarande eller blivande kunder som ska få betalkonto med grundläggande funktioner. Saknas däremot någon eller några av tjänsterna i bankens utbud eller bestämmer sig banken för att ändra i utbudet för alla kunder finns ingen skyldighet att tillhandahålla alla de grundläggande tjänsterna med anledning av lagstiftningen.

En konsument kan dock nekas öppna konto om det skulle strida mot regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering eller om det finns särskilda skäl.

Bankföreningen har aktivt bidragit till att det svenska genomförandet av EU-lagstiftningen ska fungera under svenska förhållanden. Direktivet kom till för att komma till rätta med problem i andra EU-länder som ligger långt efter Sverige vad gäller teknisk utveckling och som har många konsumenter som saknar konto eller betalar höga bankavgifter.

Några större svårigheter att öppna konto fanns generellt sett inte innan lagstiftningen trädde ikraft. Ett område där det däremot kan uppstå problem är när rätten att öppna konto krockar med den långtgående penningtvättslagstiftningen som ställer krav på banken att kunna identifiera konsumenten och förstå det bakomliggande syftet bakom kontots öppnande. Saknas giltig ID-handling eller är syftet med kontot och hur det ska användas oklart är bankerna enligt lag förhindrade att öppna något konto.