Tillsyn av de svenska bankerna

Tillsyn av svenska banker

Tillsynen över de finansiella instituten och ansvaret för stabiliteten i det finansiella systemet delas av flera myndigheter - Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet.

Tillsyn av de svenska bankerna

Det är av stor vikt att det finansiella systemets funktion och förtroende upprätthålls och därför har samhället ansett det nödvändigt att skapa en rad lagar som reglerar det finansiella systemets aktörer. Bland dessa aktörer spelar bankerna en viktig roll och det finns ett flertal lagar och föreskrifter som reglerar deras verksamhet. Ansvaret för att hålla det finansiella systemet stabilt delas av flera myndigheter: Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen av instituten både ur ett institutsspecifikt perspektiv (mikrotillsyn) och ett systemperspektiv (makrotillsyn). Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningssystem. Riksgälden ansvarar för att hantera eventuella banker i kris och för insättningsgarantin. Finansdepartementet ansvarar för att utarbeta lagar och förordningar som ska gälla i det finansiella systemet.

Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden bildar tillsammans med Finansdepartementet det finansiella stabilitetsrådet. I det finansiella stabilitetsrådet diskuteras frågor om finansiell stabilitet och behov av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnad av finansiella obalanser. Rådet sammanträder även för att diskutera åtgärder i händelse av en finansiell kris. Rådet fattar inte några beslut utan det gör regeringen och myndigheterna självständigt inom sina respektive ansvarsområden.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som lyder under Finansdepartementet. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över företagen som verkar på de finansiella marknaderna och de finansiella marknadsplatserna. Vidare har Finansinspektionen ett övergripande mål att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen har även fått regeringens uppdrag att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden.

De lagar som reglerar banker och andra finansiella företag stiftas av Sveriges Riksdag. Lagarna är i viss utsträckning utformade som ramlagstiftning och inom dessa ramar utformar Finansinspektionen regler för finansiell verksamhet genom föreskrifter. Därutöver skriver även Finansinspektionen så kallade allmänna råd, som inte är tvingande men som Finansinspektionen anser att man  bör följa för att bedriva en sund verksamhet. Finansinspektionen är vidare den myndighet som lämnar  tillstånd för olika verksamheter på det finansiella  området, till exempel att bedriva bankrörelse.

För att kontrollera att de finansiella företagen följer lagar, föreskrifter och allmänna råd utövar myndigheten tillsyn. Tillsynen utövas på en rad olika sätt, till exempel genom att på plats undersöka ett finansiellt företag, eller genom att begära in olika uppgifter som Finansinspektionen är intresserad av att kontrollera. Tillsynen omfattar även att identifiera, analysera och övervaka systemrisker såsom finansiella obalanser på kreditmarknaden.

För att kontrollera att de finansiella företagen följer lagar, föreskrifter och allmänna råd utövar myndigheten tillsyn. Tillsynen utövas på en rad olika sätt, till exempel genom att på plats undersöka ett finansiellt företag, eller genom att begära in olika uppgifter som Finansinspektionen är intresserad av att kontrollera. Tillsynen omfattar även att identifiera, analysera och övervaka systemrisker såsom finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Sveriges riksbank

Riksbanken är en myndighet med självständig ställning under Sveriges Riksdag.

Riksbankens huvuduppgift är att upprätthålla ett fast penningvärde. En andra viktig uppgift för Riksbanken är att verka för stabiliteten i det finansiella systemet och då i synnerhet att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende samt att ha beredskap att hantera en eventuell finansiell kris. Betalningsväsendet omfattar hela den infrastruktur som finns för bland annat betalningar och värdepappersöverföringar.

Riksbanken verkar allmänt för den finansiella stabiliteten genom att löpande följa och analysera de risker och hot som finns mot det finansiella systemet. I detta syfte analyserar Riksbanken utöver betalningssystemen även utvecklingen för de stora bankkoncernerna, bankernas låntagare och den makroekonomiska utvecklingen.

Riksbanken kan vid en finansiell kris tillföra likviditet till det finansiella systemet. Det kan handla om att gå in med pengar för att stötta en enskild bank eller om mer generella likviditetsstärkande åtgärder riktade till flera aktörer, som att erbjuda lån på längre löptider eller i andra valutor än svenska kronor.

Riksgälden

Riksgälden är en myndighet som traditionellt har hanterat statens skulder och upplåning. Riksgäldens  ansvar har efter hand utökats med frågor gällande  finansiell stabilitet. Inom området finansiell stabilitet har Riksgälden fått ansvar för att hantera banker  i kris och för insättningsgarantin.