Svensk Bankmarknad

Tillsyn av svenska banker

Tillsynen över de finansiella instituten och ansvaret för stabiliteten i det finansiella systemet delas av flera myndigheter - Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet.

Det finansiella systemets tre viktigaste funktioner är att:

  • omvandla sparande till finansiering
  • tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter
  • hantera risk

Det är av stor vikt att det finansiella systemets funktion och förtroende upprätthålls och därför har samhället ansett det nödvändigt att skapa en rad lagar som reglerar det finansiella systemets aktörer. Bland aktörerna spelar bankerna en viktig roll och det finns ett flertal lagar och föreskrifter som reglerar deras verksamhet.

Tillsynen över de finansiella instituten och ansvaret för stabiliteten i det finansiella systemet delas av flera myndigheter - Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet.

Finansinspektionen har ett direkt tillsynsansvar över de enskilda företagen som ingår i det finansiella systemet. Riksbanken har en övergripande uppgift att främja stabiliteten i det finansiella systemets funktionssätt. Riksgäldens uppdrag inom området är att ha beredskap att hantera eventuella banker i kris och att ansvara för insättningsgarantin.

Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden bildar tillsammans med Finansdepartementet det finansiella stabilitetsrådet. I det finansiella stabilitetsrådet diskuteras frågor om finansiell stabilitet och behov av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnad av finansiella obalanser. Rådet är även tänkt att hantera åtgärder i en eventuell finansiell kris.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som lyder under finansdepartementet. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över företag som verkar på de finansiella marknaderna och de finansiella marknadsplatserna. Det övergripande målet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen har även fått regeringens uppdrag att vara den myndighet som ansvarar för den finansiella stabiliteten.

De lagar som reglerar banker och andra finansiella företag stiftas av Sveriges riksdag. Lagarna är i viss utsträckning utformade som ramlagstiftning och inom dessa ramar utformar Finansinspektionen regler för finansiell verksamhet genom föreskrifter. Därutöver skriver även Finansinspektionen allmänna råd, som inte är tvingande men som Finansinspektionen anser att man bör följa för att bedriva en sund verksamhet. Finansinspektionen är den myndighet som lämnar tillstånd för olika verksamheter på det finansiella området, till exempel att bedriva bankrörelse.

För att kontrollera att de finansiella företagen följer lagar, föreskrifter och allmänna råd utövar myndigheten tillsyn. Tillsynen utövas på en rad olika sätt, till exempel genom att på plats undersöka ett finansiellt företag, eller genom att begära in olika uppgifter som Finansinspektionen är intresserad av att kontrollera.

Riksbanken

Riksbanken är en myndighet med självständig ställning under Sveriges riksdag. Huvuduppgiften är att upprätthålla ett fast penningvärde.

Andra viktiga uppgifter är att verka för stabiliteten i det finansiella systemet och då i synnerhet att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende samt att ha beredskap att hantera en eventuell finansiell kris. Betalningsväsendet omfattar hela den infrastruktur som finns för betalningar och värdepappersöverföringar.

Riksbanken verkar allmänt för den finansiella stabiliteten genom att löpande följa och analysera de risker och hot som finns mot det finansiella systemet. I detta syfte analyserar Riksbanken - utöver betalningssystemen - även utvecklingen för de stora bankkoncernerna, bankernas låntagare och den makroekonomiska utvecklingen.

Riksgälden

Riksgälden är en myndighet som traditionellt har hanterat statens skulder och upplåning. Riksgäldens ansvar har efter hand utökats med frågor gällande finansiell stabilitet. Inom området finansiell stabilitet har Riksgälden fått ansvar för att hantera eventuella banker i kris och för insättningsgarantin.

Uppdaterad i april 2017