Svensk Bankmarknad

Fondbolag

Tack vare en positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerades fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande. Idag har nästan alla svenskar ett fondsparande dels i privat sparande, dels via premiepensionssystemet.

Fondsparande

Hushållens direktsparande i värdepappersfonder ökade stadigt fram till runt år 2000 då cirka 20 procent av svenskarnas finansiella tillgångar utgjordes av fonder. Andelen fondsparande i hushållens finansiella portfölj har sedan dess varierat något och uppgick i december 2016 till 19 procent. Hushållen sparar numera också i högre utsträckning i fonder indirekt via pensionsförsäkringar, investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar. 

Den totala förmögenheten i svenska värdepappersfonder ökade nästan obrutet från 120 miljarder kronor år 1990 till knappt 900 miljarder kronor i början av år 2000. Därefter har fondförmögenheten minskat enstaka år till följd av nedgång på aktiemarknaderna. Den långsiktiga trenden har dock inneburit en långsiktig uppgång av fondvärdena. I december 2016 uppgick fondförmögenheten till 3 568 miljarder kronor. (Exklusive PPM uppgick fondförmögenheten till 2 608 miljarder kronor.)

I slutet av 2016 var 57 procent av fondförmögenheten placerad i aktiefonder,  26 procent i blandfonder, 16 procent i räntefonder och 1 procent i hedgefonder. Att fördelningen varierar över tid beror bland annat på börsoro, då andelen räntefonder tenderar att öka och aktiefonder minska och tvärt om då börserna stiger.

Fondbolag

Utbudet av fonder har växt i takt med det ökade intresset från spararna. Idag finns cirka 2 500 fonder tillgängliga för spararna på den svenska marknaden.

Några av de största aktörerna på den svenska fond­mark­naden är de fyra stora bankernas fondbolag -  Swedbank Ro­bur, SEB Fonder, Nordea Fonder och Handels­banken Fonder. De har alla ett stort utbud av fonder med inriktning på olika geografiska områden, branscher och värdepapperstyper som aktier och obligationer. Historiskt sett har de haft en stor andel av fondmarknaden, men under ett flertal år har andra fondbolag på mark­nad­en växt genom en relativt stor andel av nettosparandet. De fyra största bankernas fondbolag har minskat sin andel av fondförmögenheten från 85 procent 1999 till 59 procent 2015.

Fondförmögenhet. Andel per fondkategori, december 2016 

  Aktiefonder    57 procent
   Blandfonder    26 procent
   Räntefonder    16 procent
   Hedgefonder    1 procent
   Övriga fonder    0,5 procent

Källa: Fondbolagens förening

Publicerad i april 2017