Fondbolag

Fondbolag

Hushållens direktsparande i värdepappersfonder ökade stadigt fram till runt år 2000 då cirka 20 procent av svenskarnas finansiella tillgångar utgjordes av fonder.

Fondsparande

Hushållens direktsparande i värdepappersfonder ökade stadigt fram till runt år 2000 då cirka 20 procent av svenskarnas finansiella tillgångar utgjordes av fonder. Andelen fondsparande i hushållens finansiella portfölj har sedan dess varierat något och uppgick i december 2022 till 23 procent, vilket är en internationellt sett hög siffra. Hushållen sparar också i fonder indirekt via pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. 

En positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerade fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande. Idag har nästan alla svenskar ett fondsparande dels i privat sparande, dels via premiepensionssystemet. 

Under en lång rad av år har den totala förmögenheten i svenska värdepappersfonder ökat, även om den minskat enstaka år till följd av nedgång på aktiemarknaderna. År 1990 uppgick den samlade fondförmögenheten till 120 miljarder kronor. I december 2022 uppgick fondförmögenheten till 6 067 miljarder kronor (exklusive premiepensionssparandet PPM uppgick fondförmögenheten till 4 238 miljarder kronor).

I december av 2022 var 64 procent av fondförmögenheten placerad i aktiefonder, 21 procent i blandfonder, 14 procent i räntefonder och 2 procent i hedge- och övriga fonder. Fördelningen varierar över tid beroende på bland annat börsoro då andelen räntefonder tenderar att stiga och aktiefonder sjunka, och tvärt om då börserna stiger.

Fondbolag

Utbudet av fonder har växt i takt med det ökade intresset från spararna och det finns idag ett stort antal fonder tillgängliga för spararna på den svenska marknaden. De stora bankernas fondbolag är viktiga aktörer på den svenska fondmarknaden. Samtidigt som marknaden för fonder har vuxit har det tillkommit en mängd nya aktörer, både svenska och utländska.

Några av de största aktörerna på den svenska fondmarknaden är de stora bankernas fondbolag – Swedbank Robur, SEB Fonder, Nordea Fonder och Handelsbanken Fonder – som alla har ett stort utbud av fonder med inriktning på olika geografiska områden, branscher och värdepapperstyper som aktier och obligationer.

Hållbara fonder

Traditionellt har fondsparandet setts som en möjlighet att sprida sparandets risker på områden som olika världsmarknader, värdepapperstyper och branscher. En ytterligare faktor som fått större betydelse för fondspararna är att sparandet också ska bidra till hållbar utveckling vad gäller bland annat miljö och sociala förhållanden. I Sverige dominerar fonder som enligt EU:s regelverk ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” (ljusgröna fonder) och de uppgick vid halvårsskiftet 2022 till 89 procent av fondförmögenheten. De fonder som enligt samma regelverk ”har hållbara investeringar som mål” (mörkgröna fonder) uppgick vid halvårsskiftet 2022 till 4 procent av fondförmögenheten.

Fondförmögenhet. Andel per fondkategori, december 2022

  Aktiefonder    64 procent
   Blandfonder    21 procent
   Räntefonder    13 procent
   Övriga fonder    2 procent

Källa: Fondbolagens förening