Svensk bankmarknad

Fondbolag

Tack vare en positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerades fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande. Idag har nästan alla svenskar ett fondsparande dels i privat sparande, dels via premiepensionssystemet.

Fondsparande

Fondsparande
Hushållens direktsparande i värdepappersfonder ökade stadigt fram till runt år 2000 då cirka 20 procent av svenskarnas finansiella tillgångar utgjordes av fonder. Andelen fondsparande i hushållens finansiella portfölj har sedan dess varierat något och uppgick i december 2017 till 23 procent. Hushållen sparar också i fonder indirekt via pensionsförsäkringar, investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Tack vare en positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerades fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande. Idag har nästan alla svenskar ett fondsparande dels i privat sparande, dels via premiepensionssystemet.

Den totala förmögenheten i svenska värdepappersfonder ökade nästan obrutet från 120 miljarder kronor år 1990 till knappt 900 miljarder kronor i början av år 2000. Därefter har fondförmögenheten minskat enstaka år  till följd av nedgång på aktiemarknaderna, men den  långsiktiga trenden har dock inneburit en långsiktig uppgång av fondvärdena. Vid utgången av 2018 uppgick fond förmögenheten till 3 978 miljarder kronor (exklusive premiepensionssparandet PPM uppgick  fondförmögenheten till 2 877 miljarder kronor).

I slutet av 2017 var 57 procent av fondförmögenheten  placerad i aktiefonder, 25 procent i blandfonder, 17 procent i räntefonder och 1 procent i hedgefonder. Fördelningen varierar över tid beroende på bland annat börsoro då andelen räntefonder tenderar att stiga och aktiefonder sjunka och tvärt om då börserna stiger.

Fondbolag

Utbudet av fonder har växt i takt med det ökade intresset  från spararna. Idag finns cirka 2 500 fonder tillgängliga för spararna på den svenska marknaden. De stora bankernas fondbolag är viktiga aktörer på den svenska fondmarknaden. Samtidigt som marknaden för fonder har vuxit under årens lopp har det tillkommit en mängd nya aktörer, både svenska och utländska.

Några av de största aktörerna på den svenska fond-marknaden är de stora bankernas fondbolag – Swedbank Robur, SEB Fonder, Nordea Fonder och Handelsbanken Fonder – som alla har ett stort utbud av fonder med inriktning på olika geografiska områden, branscher och värdepapperstyper som aktier och obligationer.

Fondförmögenhet. Andel per fondkategori, december 2018

  Aktiefonder    57 procent
   Blandfonder    25 procent
   Räntefonder    17 procent
   Hedgefonder    1 procent
   Övriga fonder    0,5 procent

Källa: Fondbolagens förening