Svensk Bankmarknad

Bankerna i Sverige

Det fanns totalt 117 banker i Sverige i december 2016 och de kan delas in i fyra huvudkategorier - svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. Bland dem har antalet bankaktiebolag och utländska filialer ökat från 56 stycken år 2006 till 68 år 2016. Ökningen har framförallt skett av svenska bankaktiebolag, där många nya aktörer har tillkommit efter att flera kreditmarknadsbolag har ombildats till bank.

Svenska bankaktiebolag

De svenska bankaktiebolagen kan delas in i tre kategorier. Den största utgörs av de fyra stora bankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Dessa banker är viktiga aktörer på flertalet delmarknader.

En andra grupp är sparbanker som ombildats till bankaktiebolag, ofta med Swedbank som delägare.

Den tredje gruppen utgörs av övriga bankaktiebolag med skiftande verksamhetsinriktning och ägarstruktur. Av de övriga svenska bankaktiebolagen är flertalet etablerade från mitten av 90-talet och framåt. I början var dessa banker främst verksamma på privatkundsmarknaden och distribuerade sina tjänster främst genom telefon och internet, men även genom till exempel anknutna butikskedjor.

Det har även tillkommit banker med bakgrund i värdepappershandel och de senaste åren flera banker med bakgrund i finansieringsverksamhet. Över tiden har produktutbudet breddats för de nyetablerade bankerna och flera är idag att betrakta som fullsortimentsbanker för privatkunder.

Utländska banker

De första utländska banketableringarna i Sverige skedde år 1986 då det blev tillåtet för utländska banker att starta dotterbolag. Under några år - i samband med finanskrisen i början av 1990-talet - minskade antalet utländska banker. När det 1990 blev tillåtet för utländska banker att öppna filialkontor har antalet stigit igen.

I december 2016 uppgick de utländska bankerna till 29 stycken. Flertalet är inriktade på företagsmarknaden och på värdepappersmarknaden. Den största utländska banken i Sverige är Danske Bank, som också är den femte största banken i Sverige.

Sparbanker

Det finns ett stort antal fristående spar­banker i Sverige, som är verksamma på regionala eller lokala marknader. Flertalet sparbanker har ett omfat­tande samarbete med Swedbank, som bland annat innebär ett tekniskt samarbete och ett gemensamt utbud av produkter och tjänster. Antalet sparbanker har minskat de senaste åren, främst genom att små sparbanker har gått ihop.

Medlemsbanker

En medlemsbank är en ekonomisk förening, som har som ändamål att bedriva bankverksamhet åt medlemmarna. Genom att betala en medlemsinsats blir man medlem i banken och kan ta del av dess tjänster. I Sverige finns det två små medlemsbanker.

Antal banker i Sverige

   TYP AV BANK       2006       2016
   Svenska bankaktiebolag           27           39
      - varav stora svenska banker             4             4
      - varav ombildade sparbanker           12           13
      - varav övriga svenska bankaktiebolag           11           22
   Utländska banker           29           29
      - varav dotterbolag            4           1
      - varav filialer          25           28
   Sparbanker           68           47
   Medlemsbanker           2           2

   TOTALT

       126

       117

Källa: Finansinspektionen