Svensk bankmarknad

Bankerna i Sverige

Det fanns totalt 124 banker i Sverige i december 2018 och de kan delas in i fyra huvudkategorier - svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker.

Banksektorn

Det fanns totalt 124 banker i Sverige i december 2018. De kan delas in i fyra huvudkategorier – bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker.

Antalet bankaktiebolag och utländska filialer i Sverige har ökat från 63 stycken år 2008 till 75 år 2018. Ökningen beror framförallt på att det har blivit fler svenska bank-aktiebolag till följd av att flera kreditmarknadsbolag har ombildats till bank.

Svenska bankaktiebolag

Bankaktiebolagen kan delas in i tre grupper. Den största utgörs av de tre stora svenska bankerna Swedbank, Handelsbanken och SEB. Dessa banker är viktiga aktörer på flertalet delmarknader.

En andra grupp är sparbanker som ombildats till bankaktiebolag, ofta med Swedbank som delägare.

Den tredje utgörs av övriga bankaktiebolag med skiftande verksamhetsinriktning och ägarstruktur. Av de övriga svenska bankaktiebolagen är flertalet etablerade från mitten av 90-talet och framåt. I början var dessa banker främst verksamma på privatkundsmarknaden och distribuerade sina tjänster främst genom telefon och internet, men även genom anknutna butikskedjor. Det har även tillkommit banker med bakgrund i värdepappershandel och de senaste åren flera banker med bakgrund 
i finansieringsverksamhet.

Över tiden har produktutbudet breddats för många av de nyetablerade bankerna och flera kan idag betraktas som fullsortimentbanker för privatkunder. 

Utländska banker

De första utländska banketableringarna i Sverige skedde år 1986 då det blev tillåtet för utländska banker att starta dotterbolag. Under några år - i samband med finanskrisen i början av 1990-talet - minskade antalet utländska banker. När det 1990 blev tillåtet för utländska banker att öppna filialkontor har antalet stigit igen.

I december 2018 fanns det 36 utländska banker i Sverige. Efter att Nordea flyttade sitt huvudkontor till Finland i oktober 2018, så är man den klart största utländska  banken i Sverige. Danske Bank är den näst största. Nordea och Danske Bank har tjänster och produkter för alla typer av kunder. Flertalet andra utländska banker är inriktade på företagsmarknaden och på värdepappers-marknaden.

Sparbanker

Det finns vidare ett stort antal fristående sparbanker i Sverige. Dessa är verksamma på regionala eller lokala marknader. Flertalet sparbanker har ett omfattande samarbete med Swedbank, som bland annat innebär ett tekniskt samarbete och ett gemensamt utbud av produkter och tjänster. Antalet sparbanker har minskat de senaste åren, främst genom att små sparbanker har gått ihop.

Medlemsbanker

En medlemsbank är en ekonomisk förening som har som ändamål att bedriva bankverksamhet åt medlemmarna. Genom att betala in en medlemsinsats blir man medlem i banken och kan ta del av dess tjänster. I Sverige finns det två stycken små medlemsbanker.

Antal banker i Sverige

   TYP AV BANK       2008       2018
   Bankaktiebolag           30           39
      - varav stora svenska banker             4             3
      - varav ombildade sparbanker           13           13
      - varav övriga svenska bankaktiebolag           13           23
   Utländska banker            33            36
      - varav dotterbolag            4           1
      - varav filialer          29           35
   Sparbanker           53           47
   Medlemsbanker           2           2

   TOTALT

       124

       118

Källa: Finansinspektionen