Bankstrukturen

Bankerna i Sverige

Det fanns totalt 123 banker i Sverige i december 2022 och de kan delas in i fyra huvudkategorier - svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker.

Antalet bankaktiebolag och utländska bankfilialer i Sverige har ökat från 66 stycken år 2012 till 77 år 2022. Ökningen beror framförallt på att det har blivit fler svenska bankaktiebolag till följd av att flera kreditmarknadsbolag har ombildats till bank och på att europeiska banker startat filialer i Sverige.

Bankaktiebolag

Bankaktiebolagen kan delas in i tre grupper. Den största utgörs av de tre stora svenska bankerna Swedbank, Handelsbanken och SEB. Dessa banker är viktiga aktörer på flertalet delmarknader.

En andra grupp är sparbanker som ombildats till bankaktiebolag, ofta med Swedbank som delägare.

Den tredje gruppen utgörs av övriga bankaktiebolag med skiftande verksamhetsinriktning och ägarstruktur. Av de övriga svenska bankaktiebolagen är flertalet etablerade från mitten av 90-talet och framåt. De först etablerade bankerna var verksamma på privatkundsmarknaden och distribuerade sina tjänster främst genom telefon och internet, men även genom anknutna butikskedjor. Det har senare tillkommit banker med bakgrund i värdepappershandel och flera banker med bakgrund i finansieringsverksamhet.

Över tiden har produktutbudet breddats för många av de nyetablerade bankerna och flera kan idag betraktas som fullsortimentbanker för privatkunder.

Utländska banker

De första utländska banketableringarna i Sverige skedde år 1986 då det blev tillåtet för utländska banker att starta dotterbolag i landet. Under några år – i samband med finanskrisen i början av 1990-talet – minskade antalet utländska banker i Sverige. När det 1990 blev tillåtet för utländska banker att även öppna filialkontor ökade antalet igen. 

I december 2022 fanns det 36 utländska banker i Sverige. Efter att Nordea flyttade sitt huvudkontor till Finland i oktober 2018, är de den klart största utländska banken i Sverige. Danske Bank är den näst största. Nordea och Danske Bank har tjänster och produkter för alla typer av kunder. Flertalet andra utländska banker är inriktade mot företagsmarknaden och värdepappersmarknaden.

Sparbanker

Det finns ett stort antal fristående sparbanker i Sverige. Dessa är verksamma på regionala eller lokala marknader. Flertalet sparbanker har ett omfattande samarbete  med Swedbank, som bland annat innebär ett tekniskt samarbete och ett gemensamt utbud av produkter och tjänster. Antalet sparbanker minskade under en rad år, främst genom att små sparbanker gick ihop.

Medlemsbanker

En medlemsbank är en ekonomisk förening som har som ändamål att bedriva bankverksamhet åt medlemmarna. Genom att betala in en medlemsinsats blir man medlem i banken och kan ta del av dess tjänster. I Sverige

Antal banker i Sverige

   TYP AV BANK       2022 dec       2012 dec
   Bankaktiebolag           41           37
      - varav stora svenska banker             3             4
      - varav ombildade sparbanker           15           14
      - varav övriga svenska bankaktiebolag           23           19
   Utländska banker          36          29
      - varav dotterbolag            0           2
      - varav filialer          36           27
   Sparbanker           44           49
   Medlemsbanker           2           2

   TOTALT

       123

       117

Källa: Finansinspektionen