Penningtvättslagen i Sverige

Penningtvättslagen i Sverige

Alla banker måste följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens kompletterande föreskrift FFFS 2017:11. Reglerna syftar till att finansiella företag ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Samtidigt ska de förse brottsutredande myndigheter med information.

Regelverket går i korthet ut på att banken ska göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och sedan ta fram rutiner för att hantera riskerna. Banken måste ha aktuell och tillräcklig kännedom om varje enskild kund samt göra en riskbedömning av kunden. Kundernas aktiviteter och transaktioner ska övervakas och avvikelser som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism ska rapporteras till Finanspolisen. Banken ska också förse brottsutredande myndigheter med information på begäran.

Genom penningtvättslagen genomför Sverige EU:s penningtvättsdirektiv. Direktivet i sin tur bygger på rekommendationer den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF), som har till uppgift att ta fram internationella rekommendationer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Liknande regler finns i stort sett över hela världen. Både EU och Sverige är medlemmar i FATF och representanter för den svenska regeringen har deltagit i framtagandet både av FATF:s rekommendationer och av EU:s penningtvättsdirektiv.