Single Euro Payments Area (SEPA)

SEPA

Single Euro Payment Area, SEPA, är ett initiativ som skapades för att harmonisera elektroniska eurobetalningar inom EU. Syftet med initiativet är att göra betalningar inom EU smidigare och lika enkla som en vanlig inhemsk betalning.

SEPA är en viktig del i att förverkliga EU:s vision om att skapa en gemensam inre marknad för Europa och att göra det lika enkelt och bekvämt för medborgare och företag att betala över hela Europa som det är att betala i hemlandet. Anpassningen till SEPA har inneburit att vi idag kan skicka och ta emot kontantlösa betalningar i euro till vilken mottagare som helst i Europa med enhetliga betaltjänster och med samma grundläggande villkor, rättigheter och skyldigheter som det fungerar på nationell nivå idag. Med SEPA är det inte längre någon skillnad mellan nationella och gränsöverskridande betalningar i euro.

SEPA-projektet lanserades av den europeiska bank- och betalningsindustrin representerad av European Payments Council (EPC). EPC har lett arbetet med att ta fram standarder och regler för SEPA-betalningar, enligt vilka bankerna kan utveckla nya betaltjänster. Europeiska centralbanken (ECB) är ordförande för Euro Retail Payments Board som sammanför industri-, myndighets- och konsumentrepresentanter och ansvarar bland annat för styrning av SEPA-processen.

Vilka länder ingår i SEPA?

SEPA omfattar hela EU. Andra länder och territorier som är en del av SEPA-systemens geografiska omfattning är: Andorra, Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Storbritannien, Vatikanstaten, Mayotte, Saint-Pierre-et Miquelon, Guernsey, Jersey och Isle of Man.

De rättsliga ramarna

Förordning (EU) nr 260/2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogiro i euro, allmänt känd som "SEPA regulation”, var avgörande för SEPA-processen. Den antogs i februari 2012 och fastställde tidsfristerna för länder att använda sig av SEPA-standard för eurobetalningar.

EU:s andra betaltjänstdirektiv (EU) nr 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, allmänt känd som PSD2, utgör den rättsliga grunden för SEPA.

Förordning (EG) nr 924/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen antogs också inom ramen för SEPA. Den kräver att bankerna tillämpar samma avgifter för inhemska och gränsöverskridande elektroniska betalningstransaktioner i euro.

Svenska Bankföreningens roll

Bankföreningen samordnar det svenska deltagandet i European Payments Council och den svenska bankmarknadens anpassning till SEPA. Vidare deltar bankföreträdare och Bankföreningen i ett flertal arbets- och supportgrupper inom EPC.

Bankföreningen har utsetts till National Adherence Support Organisation (NASO) för Sverige. Detta innebär att Bankföreningen är knutpunkten mellan bankerna och EPC vad gäller undertecknande av anslutningsavtal (Adherence Agreement) för SEPA's betaltjänster.

För att komma i kontakt med NASO, vänligen mejla till:
naso@swedishbankers.se