Prenumerationer

Prenumerera

Här kan du påbörja eller avsluta din prenumeration på information från oss.

Bankfokus

Bankfokus är ett digitalt nyhetsbrev som skickas ut cirka fyra gånger om året eller vid behov. Bankfokus belyser Bankföreningens arbete och tar upp aktuella frågor inom bank- och finansområdet såväl inom Sverige som EU.

EU-Nytt

EU-Nytt finns på Bankföreningens webbplats och är en sammanställning av aktuella regelinitiativ från EU och internationella organisationer rörande den finansiella sektorn. Här visas också hur långt de har kommit i processen att bli lag i Sverige. Löpande nyheter publiceras i ett mejlutskick var 14:e dag och samlas i ett nyhetsarkiv på webbplatsen. Prenumerera gärna på mejlutskicket.

Banklagsnytt

Banklagsnytt ger information om lagförslag och nyligen beslutade lagändringar av betydelse för den finansiella sektorn. Här finner du en förteckning över utredningsförslag med länkar till betänkanden och promemorior samt länkar till Bankföreningens remissyttranden. Här finns okså uppgifter om när ett regeringsförslag kan väntas samt information om och länkar till lagrådsremisser, propositioner och riksdagens utskottsbetänkanden.

Pressmeddelanden

Prenumerationen innebär att du kan få de pressmeddelanden som publiceras på Bankföreningens webbplats skickade till din e-postadress.

Statistik

Bankföreningens statistik om den svenska bank- och finansmarknaden. Bland annat rapporterna "Bank- och finansstatistik" och "Banker i Sverige".

Remissvar

Bankföreningens remissvar i ärenden som är av betydelse för medlemsföretagen.

Bankföreningens veckobrev

OBS! Endast anställda i Bankföreningens medlemsbanker och i associerade medlemföretag har tillgång till veckobreven.

Veckobrev Juridik (tidigare Bank och juridik) är ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut varje onsdag och innehåller information om bankjuridiska nyheter från myndigheter och beslutfattare i såväl Sverige som i EU.

Veckobrev Ekonomi (tidigare Veckobrevet) är ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut varje torsdag och innehåller nyheter om finansmarknaden, kapitaltäckning, redovisning och tillsyn såväl i Sverige som i Europa och globalt.