Policydokument

NSFR - Net Stable Funding Ratio (2013)

Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade placerat pengar på långa löptider som de täckte med kort finansiering. För att undvika en ny likviditetskris föreslog Baselkommittén nya krav för att komma till rätta med sådana strukturella likviditetsrisker hos bankerna.

Net Stable Funding Ratio (NSFR) är ett mått som avser att tydliggöra skillnader i löptider mellan bankens åtaganden och bankens finansiering.