Hållbarhet

Bankernas första taxonomirapportering

Större banker redovisar för första gången hur stor del av bankens utlåning och investeringar som är i linje med EU:s gröna taxonomi. Taxonomirapporteringen kan man ta del av i respektive banks års- och hållbarhetsrapport för 2023. För att förstå taxonomirapporteringen har Europeiska Bankföreningen (EBF) publicerat en rapport som lyfter fram några viktiga frågor.

Några nyckelfrågor i EBF:s rapport och som även är relevanta för svenska bankers rapportering: 

  • Banker ska rapportera hur stor del av utlåningen och investeringarna som är i linje med taxonomin, dvs. hur grön balansräkningen är. Det sammanfattas i ett nyckeltal som kallas Green Asset Ratio (GAR). GAR belyser bara i begränsad utsträckning i vilken utsträckning banker finansierar kundernas omställning och i vilket tempo banken ställer om i hållbar riktning. 

  • GAR omfattar bara en del av utlåningen och investeringarna. Exempelvis får banker inte medräkna hållbar utlåning till små och medelstora företag (SME) eller till företag utanför EU. Det bidrar till att göra GAR-siffrorna för banker lägre och att det blir svårt att jämföra rapporteringen från olika banker.  

  • Det har funnits stora frågetecken runt regleringen av taxonomin och vilket dataunderlag som behövs för bankens rapportering. EU-kommissionen publicerade den 22 december 2023 vägledning i form av frågor och svar, vilket är alldeles för sent för att bankerna ska kunna anpassa rapporteringen fullt ut. Bankerna kommer generellt att vara försiktiga i sin rapportering, vilket även det bidrar till lägre GAR-siffror. 

För svenska banker är data om byggnader viktig för taxonomirapporteringen eftersom en stor del av utlåningen sker mot säkerhet i bostäder och kommersiella fastigheter.