Konsultationer

Konsultation om räntebyte

Svenska Bankföreningen har genomfört en konsultation om hur marknaden skulle ställa sig till metoden för ett byte av referensränta från löptiden STIBOR T/N till SWESTR. Konsultationen samt en sammanställning av svaren finns nedan.

Bakgrunden till konsultationen var att det nu finns en kort riskfri ränta av samma sort som fler andra valutaområden har infört: SWESTR. Det är en ränta som administreras av Riksbanken och baseras på den rekommendation som bankerna presenterade i början av 2020. När de svenska bankerna utvecklade rekommendationen till det som idag är SWESTR ansågs inte STIBOR T/N behövas när en O/N-ränta skulle vara etablerad.

Det är endast administratören av STIBOR T/N (SFBF) eller dess tillsynsmyndighet (Finansinspektionen) som kan fatta beslut om att upphöra med publiceringen av STIBOR T/N. Ett sådant beslut följer en reglerad process. Denna konsultation är inte en del av den processen. Denna konsultation handlar bara om hur ett byte ska gå till om STIBOR T/N skulle upphöra att publiceras.

De svar som har kommit in har ställts samman i ett särskilt dokument. I det dokumentet dras också slutsatser om hur Bankföreningen ställer sig till de frågor som ingick i konsultationen. Dessa slutsatser kan vara ledande för hur en framtida rekommendation från Bankföreningen utformas men den kan också påverkas om ny information blir känd.

Om ni har frågor eller vill diskutera något i konsultationen eller sammanställningen kan kontakta: Jonny Sylvén, jonny.sylven@swedishbankers.se