Svensk Bankmarknad

Bankernas funktion

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning och lämna krediter. I december 2016 uppgick bankernas inlåning från allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 3 927 miljarder kronor. Den största delen av inlåningen, 43 procent, kommer från svenska hushåll.

Inlåning och utlåning

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning och lämna krediter. I december 2016 uppgick bankernas inlåning från allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 3 927miljarder kronor. Den största delen av inlåningen, 43 procent, kommer från svenska hushåll. Utländsk allmänhet svarade för 23 procent av inlåningen och svenska företag för 23 procent.

Sedan 1 juli 2004 får utöver banker, även kreditmarknadsbolag ta emot inlåning. Från 2008 är alla institut, som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto, anslutna till insättningsgarantin. Även så kallade inlåningsföretag får med viss begränsning ta emot inlåning från allmänheten, men dessa omfattas inte av insättningsgarantin.

Utlåning till allmänheten i Sverige sker främst via banker och bostadsinstitut. Banker lämnar krediter med olika typer av säkerhet samt mindre lån utan säkerhet. Banker, liksom bostadsinstitut, lämnar även lån med säkerhet i bostäder och andra fastigheter. Utlåningen från banker uppgick i december 2016 till 4 122 miljarder kronor. Av den sammanlagda utlåningen till allmänheten går 33 procent till utländska låntagare, 31 procent till svenska företag och 29 procent till svenska hushåll.

Bankerna in- och utlåning till allmänheten, december 2016

     Inlåning     Utlåning 
   Hushåll         1 679         1 190
   Näringslivet            904         1 288
   Offentlig sektor            151            136
   Utlandet            884         1 345
   Övriga            309            164

Källa: SCB

Räntesättning

Bankernas räntesättning av såväl inlåning som utlåning är i hög grad beroende av de räntor som gäller på penningmarknaden. Andra faktorer som påverkar räntenivån är låntagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet, bankens finansieringskostnad, konkurrensen mellan olika kreditinstitut och konkurrensen mellan olika spar- och låneformer. Bankernas genomsnittliga inlånings- och utlåningsräntor har visat en nedåtgående trend sedan början av 1990-talet. Även om räntorna har varierat de senaste åren så ligger de generellt lägre än på 1990-talet.

Betalningsförmedling

Vid sidan av in- och utlåning är betalningsför­medling en viktig uppgift för bankerna. Det svenska betalningssystemet, med bland annat det gemensamt ägda bankgirot, är tekniskt sett välutvecklat och utmärks av en hög effektivitet. Det innebär att betalningar genomförs snabbt, säkert och till låga kostnader. De system som är uppbyggda för att utföra betalningar, men även värdepapperstransaktioner, tillhör den finansiella infrastrukturen. Den finansiella infrastrukturen är en viktig del av Sveriges totala infrastruktur.

Riskspridning

En tredje viktig uppgift för bankerna är att erbjuda företag och privatpersoner möjlighet att minska, omfördela och sprida risker, till exempel genom olika strukturerade produkter.