Svensk bankmarknad

Bankernas funktion

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning och lämna krediter. I december 2018 uppgick bankernas inlåning från allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 4 370 miljarder kronor. Den största delen av inlåningen, 44 procent, kommer från svenska hushåll.

Omvandla sparande till investeringar

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning från allmänheten och lämna krediter. På så sätt möjliggör bankerna att sparande omvandlas till investeringar.

I december 2018 uppgick bankernas inlåning från allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 4 370 miljarder kronor. Den största delen av inlåningen, 44 procent, kommer från svenska hushåll. Svenska företag svarade för 24 procent av inlåningen  och utländsk allmänhet för 19 procent.

Från 2008 så omfattas all inlåning i banker och kredit-marknadsföretag av insättningsgarantin. Även så kallade inlåningsföretag får med viss begränsning ta emot inlåning från allmänheten, men denna omfattas inte av insättningsgarantin.

Utlåning till allmänheten i Sverige sker främst via banker och bostadsinstitut. Banker lämnar krediter med olika typer av säkerhet samt mindre lån utan säkerhet. Banker, liksom bostadsinstitut, lämnar även lån med säkerhet i bostäder och andra fastigheter. Utlåningen från banker uppgick i december 2018 till 4 281 miljarder kronor. Av den sammanlagda utlåningen till allmänheten går 33 procent till svenska företag, 30 procent till respektive utländsk allmänhet och svenska hushåll.

Bankernas räntesättning av såväl inlåning som utlåning är i hög grad beroende av de räntor som gäller på penningmarknaden. Andra faktorer
som påverkar räntenivån är låntagarens kredit-värdighet, risken i åtagandet, bankens finansieringskostnad, konkurrensen mellan olika kredit-
institut och konkurrensen mellan olika spar- och låneformer. Bankernas genomsnittliga inlånings- och utlåningsräntor har visat en nedåtgående
trend sedan början av 1990-talet.

Bankerna in- och utlåning till allmänheten, december 2018

     Inlåning     Utlåning 
   Hushåll         1 934         1 272
   Näringslivet         1 035         1 402
   Offentlig sektor            196           170
   Utlandet            846         1 286
   Övriga            360            150

Källa: SCB

Betalningsförmedling

Vid sidan av in- och utlåning är betalningsförmedling en viktig uppgift för bankerna. Det svenska betalnings-systemet, med bland annat det gemensamt ägda bankgirot, är tekniskt sett välutvecklat och utmärks av en hög effektivitet. De system som är uppbyggda för att utföra betalningar och överföringar, men även värdepapperstransaktioner, tillhör den finansiella infra-strukturen. Den finansiella infrastrukturen är en 
viktig del av Sveriges totala infrastruktur.

Riskspridning

En tredje viktig uppgift för bankerna är att erbjuda privat-personer och företag möjlighet att minska, omfördela och sprida risker. Ett exempel är fondsparande där det skapas portföljer av värdepapper och där riskerna i de enskilda värdepapperna kan spridas inom fonden.