Hållbarhet

Rapporteringsmall för taxonomiupplysningar 2022

Upplysningar ska börja lämnas enligt EU:s gröna taxonomiförordning. Bankföreningen har tagit fram en exempelmall för hur rapporteringen kan se ut 2022.

Bankernas taxonomiupplysningar de första åren

Banker och andra företag, som har fler än 500 anställda, ska från och med 2022 börja lämna upplysningar enligt EU:s gröna taxonomiförordning. De två första åren, 2022 och 2023, ska banker redovisa hur stor andel av deras exponeringar som är mot ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin. Att en verksamhet omfattas av taxonomin innebär att det finns kriterier för att kunna bedöma om den är miljömässigt hållbar. Hittills har EU-kommissionen tagit fram hållbarhetskriterier för ett antal verksamheter som ses som relevanta för att minska klimatpåverkan eller anpassa samhället till klimatförändringarna.

Från och med 2024 ska banker redovisa hur stor andel av deras exponeringar som är mot ekonomiska verksamheter som uppfyller hållbarhetskriterierna. Det är först från och med detta år som upplysningarna kommer att visa hur stor andel av bankens tillgångar som är miljömässigt hållbara enligt taxonomin. De två första årens begränsade rapportering är en förberedelse inför detta.

Att både banker och andra företag ska börja lämna upplysningar redan i år medför en utmaning för bankerna eftersom idén är att bankerna ska använda sig av information från de företag som de har exponeringar mot. För hushålls­exponeringar finns relevanta data. Men att det ännu inte finns publika data från företag medför en begränsning för bankerna under det första rapporteringsåret.

Bankföreningens exempelmall för 2022

När det gäller formerna för taxonomirapporteringen har EU-kommissionen fastställt en mall som ska användas för taxonomirapporteringen från och med 2024. Någon sådan mall finns inte för den rapportering som ska ske 2022 och 2023. Det står företag fritt att använda kommissionens mall i den mån det går, vilket kommissionen också rekommenderar.

Det första året, 2022, kan det uppfattas som mindre värdefullt för banker att använda kommissionens rapporteringsmall eftersom bankers tillgång till information från andra företag är begränsad. Det är också angeläget att detta inte leder till att upplysningarna blir svårtillgängliga för investerare och andra intressenter. Bankföreningen har därför tagit fram en exempelmall för hur bankers rapportering kan utformas under 2022 för att leva upp till de legala rapporteringskraven. Mallen är frivillig att använda för bankerna. Målsättningen är att intressenter ska uppfatta rapporteringen som begriplig. Utöver den rapportering som ska göras enligt regelverket, kan banker som så önskar lämna frivilliga upplysningar om hur verksamheten förhåller sig till taxonomin.

Exempelmall för bankers taxonomirapportering 2022

Tillgångar Andel av totala tillgångar, %
Exponeringar mot ekonomisk verksamhet som omfattas av taxonomin                      x
Exponeringar mot ekonomisk verksamhet som inte omfattas av taxonomin                      x
Exponeringar mot stater, centralbanker och överstatliga emittenter                      x
Derivat                      x
Exponeringar mot företag som inte omfattas av NFRD1)                      x
Handelsportfölj                      x
Interbanklån på anfordran                      x

1)NFRD = EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering som innehåller krav på hållbarhetsredovisning för vissa större företag som har fler än 500 anställda                                

Viss kvalitativ information ska även lämnas (se artikel 10.3 d och bilaga XI i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178).