Banken rapporterar

CRS - Skatterättslig hemvist i annat land

För att förhindra internationell skatteflykt måste banker och övriga finansinstitut identifiera alla kunder som har skatterättslig hemvist i ett annat land. Det gäller både privatpersoner och juridiska personer.

Enligt skatteförfarandelagen och avtal mellan Sverige och andra länder måste banken lämna upplysningar om sina kunders finansiella tillgångar och inkomster till Skatteverket. Skatteverket skickar i sin tur uppgifterna vidare till skattemyndigheten i det land där kunden har skatterättslig hemvist.

Common Reporting Standard

För att informationen ska lämnas på ett enhetligt sätt finns en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, som benämns CRS, Common Reporting Standard.

Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA. CRS infördes i svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Rapportering till Skatteverket

Banken rapporterar följande uppgifter för respektive konto till Skatteverket:

  • saldo eller värde på inlånings- konton, depåkonton, försäkringskonton och fondkonton
  • uppgifter om ränteintäkter, utdelningar och annan avkastning
  • bruttobelopp, till exempel vid avyttringar av aktier, fondandelar och andra värdepapper och inlösenbetalningar.

Skatteregistreringsnummer

Den kund som har skatterättslig hemvist utomlands måste uppge sitt utländska skatteregistreringsnummer (TIN – Taxpayer Identification Number) till banken. Detta skatte- registreringsnummer består av unika kombinationer av bokstäver eller siffror som länder tilldelar fysiska och juridiska personer för att kunna identifiera dem som skattesubjekt. Det är endast i undantagsfall som en del länder inte utfärdar ett sådant nummer.

Rapportering varje år

Från inkomståret 2017 kommer bankerna att lämna kontrolluppgifter för alla kunder som har en registrerad skatterättslig hemvist utomlands eller som inte medverkar vid besvarande av bankens frågor om skatterättslig hemvist.

Alla personer som banken rapporterar till Skatteverket enligt CRS kommer att få ett kontroll- uppgiftsbesked med information om vad som har rapporterats.

Skattskyldiga i USA – FATCA

Personer som är skattskyldiga i USA hanteras och rapporteras enligt ett separat regelverk – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Dessa omfattas i normalfallet inte av CRS. Se faktabladet om FATCA på Bankföreningens hemsida.