Om oss

Om Bankföreningen

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. En viktig uppgift är att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Bankföreningen företräder banker verksamma i Sverige och har drygt 30 medlemsbanker samt associerade medlemsföretag.

Bankföreningen är en branschorganisation och företräder medlemsbankerna i frågor av gemensamt intresse. Medlemmar är banker samt finansbolag och bostadsinstitut (hypoteksbolag) som ingår i bankkoncernerna. Även filialer till utländska banker som är verksamma i Sverige ingår i Bankföreningen. 

Från och med januari 2024 erbjuder Bankföreningen möjlighet till associerat medlemskap. Erbjudandet gäller inledningsvis kreditmarknadsföretag, medlemsbanker och sparbanker. Ansökan görs till Bankföreningens kansli och beslut om att anta företag som associerad medlem fattas av Bankföreningens styrelse.


Se Bankföreningens organisation  ›

Bankföreningen bedriver aktivt påverkansarbete om banksektorns viktiga frågor och lyfter fram vilka effekter olika regleringar får för svensk finansmarknad och svensk samhällsekonomi. Bankföreningen för regelbundet samtal med beslutsfattare i Sverige i riksdagen, regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen och andra relevanta myndigheter. 

Bankföreningens experter deltar ofta i referensgrupper knutna till olika departement och som sakkunniga eller experter i statliga utredningar och kommittéer. Bankföreningens vd och berörda medarbetare deltar även aktivt i den offentliga debatten, främst genom debattartiklar seminarier och intervjuer i media, för att föra fram viktiga frågor men även om bankbranschens viktiga roll i samhället.

En viktig uppgift för Bankföreningen är att analysera och lämna synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som berör medlemsföretagen. Arbetet bedrivs bland annat i kommittéer där även medlemsföretagens experter ingår. Främst avser det lagstiftningen på det finansiella området, men även skatter, redovisning, konsumentförhållanden, civilrätt, insolvensrätt, penningtvätt och IT-säkerhet omfattas. En annan uppgift är utvecklingen av bankgemensamma regelverk och standardisering inom områdena betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur.

Bankföreningen arbetar även med bankernas implementering av nya regelverk genom tolkning av innebörden, utformning av rapporteringsblanketter och standardvillkor samt utformning av information till kunder och bankpersonal.

Bankföreningen producerar statistik, publikationer, flera olika nyhetsbrev och på hemsidan informerar vi löpande om frågor som är aktuella för den finansiella sektorn. Vidare ordnas seminarier och informationsmöten.

Europeiska Bankföreningen, EBF

Bankföreningen driver även ett påverkansarbete på europeisk nivå genom den Europeiska Bankföreningen, EBF. I flera bankgemensamma frågor har vi ett nära samarbete med de nordiska och baltiska bankföreningarna. Tillsammans med de nordiska bankföreningarna har vi ett representationskontor i Bryssel för vårt europeiska påverkansarbete.

En stor del av Bankföreningens EU-arbete sker genom European Banking Federation (EBF), som är de europeiska ländernas gemensamma bankförening som har sitt säte i Bryssel.