Lagar & regelverk

Kapitalkrav

Kapitalkravsreglerna handlar främst om hur mycket kapital banker ska ha för att täcka sina risker, det vill säga risk för förlust i samband med utlåning och övrig verksamhet.

Bankerna ska enligt gällande regelverk uppfylla följande minimikapitalkrav: kärnprimärkapitalrelation på minst 4,5 procent, primärkapitalrelation på minst 6 procent samt en total kapitalrelation på minst 8 procent. Dessutom ska bankerna ha en kapitalkonserveringsbuffert som består av 2,5 procent kärnprimärkapital. Utöver dessa kapitalkrav fattar Finansinspektionen varje kvartal beslut om nivån på den kontracykliska bufferten.

Finansinspektionen har också möjlighet att ställa krav på ytterligare buffertar - systemriskbuffert och buffert för systemviktiga institut. Finansinspektionen har beslutat att de tre största svenska bankerna ska ha särskilda systemriskpåslag. Detta innebär att de tre största svenska bankerna har bland de högsta kapitalkraven i Europa. 

Regelverken för kapital- och likviditetskrav

Övervägande delen av regelverket för kapitaltäckning följer av EU-förordningen CRR och tillhörande tekniska standarder. Vissa bestämmelser, till exempel bestämmelser om kapitalbuffertar följer av EU-direktivet CRD som har genomförts i svensk lagstiftning. CRR och CRD baseras på det så kallade Baselregelverket som är en internationell standard som tagits fram av Baselkommittén för banktillsyn. 

Bankföreningen arbetar löpande med att påverka utformningen av kapitaltäckningsreglerna. Arbetet fokuserar både på de internationella på och de svenska reglernas utformning. Bankföreningen anser att det är viktigt att kapitalkraven tar hänsyn till vilken risk den enskilda banken har i sin verksamhet.