Svensk bankmarknad

Den svenska finansmarknaden

Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Dessa system sköts av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar på ett effektivt sätt samhällets sparande till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av finansiering till investeringar.

Finanssektorns samhällsfunktion

Det finansiella systemets tre viktigaste funktioner är att omvandla sparande till finansiering, tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter samt riskhantering. Ett effektivt och pålitligt finansiellt system är av grundläggande betydelse för att den svenska ekonomin ska fungera väl och för den ekonomiska välfärden. Det finansiella systemet sköts av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar sparande från hushåll och företag till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av att  finansiera investeringar.

De finansiella företagen bidrar till tillväxten och sysselsättningen i Sverige. År 2017 svarade de för 4,1 procent av landets BNP och sysselsatte över 90 000 personer, vilket motsvarar ungefär två procent av arbetskraften. Det kan jämföras med tillverkningsindustrin som sysselsatte 11 procent av arbetskraften och informations- och kommunikationssektorn 4 procent.


Aktörer på finansmarknaden

Banker (bankaktiebolag, bankfilialer och sparbanker)  utgör den största gruppen företag inom finanssektorn sett till balansomslutning. Bankernas balansomslutning uppgick 2018 till 9 272 miljarder kronor. Kreditmarknadsföretag kommer näst efter bankerna i storlek mätt 
i balansomslutning. Bland kreditmarknadsbolagen är de institut som finansierar bostäder – bostadsinstitut – den största gruppen.
Värdepappersbolagen bedriver främst handel med  värdepapper för kunders räkning, kommissionshandel, men även för egen räkning. De fyller därmed en viktig roll för att skapa en effektiv värdepappersmarknad.

Utöver de ovan nämnda företagen finns en grupp  företag som fyller en viktig funktion som placerare på  de finansiella marknaderna; försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder. Därtill finns det riskkapitalbolag och fintechbolag. Riskkapitalbolag är specialiserade på att förmedla riskvilligt kapital till företagare genom att gå in som delägare. Fintech är bolag som skapar finansiella tjänster med den senaste digitala tekniken.

Stort omvandlingstryck

Finanssektorn är utsatt för ett starkt förändrings tryck och många nya företag, både svenska och utländska, 
har etablerat sig på marknaden.

En viktig förändring är att bankkontoren fått mindre betydelse för kunderna när det gäller att utföra löpande banktjänster. Numera utförs dessa tjänster i stor utsträckning på datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Andra sätt att utföra banktjänster är till exempel Swish och e-faktura med flera. De nya distributionssätten har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster har förändrats. Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och finansiella tjänsteföretag (fintech), och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden.

Fondsparande och försäkringssparande har utvecklats till några av hushållens viktigaste sparformer. Runt 80 procent av befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder. Banksparande är dock hushållens största sparform.

BALANSOMSLUTNING
Finansiella företag, december 2018,  miljarder kronor

Bankaktiebolag 6 772
Utländska bankfilialer 2 269
Sparbanker    232
Bostadsinstitut  3 636
Övriga kreditmarknadsföretag   1 062
 Totalt 13 970