Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden

Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Dessa system sköts av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar på ett effektivt sätt samhällets sparande till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av finansiering till investeringar.

Finanssektorns samhällsfunktion

Det finansiella systemets viktigaste funktioner är att omvandla sparande till finansiering, tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter samt erbjuda riskhantering. Ett effektivt och pålitligt finansiellt system är av grundläggande betydelse för att den svenska ekonomin ska både fungera och växa. 

Det finansiella systemet utgörs av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. De finansiella företagen är viktiga för tillväxten och sysselsättningen i Sverige. År 2022 svarade de för 4,6 procent av landets BNP och sysselsatte över 100 000 personer, vilket motsvarar 2 procent av arbetskraften. Det kan jämföras med tillverkningsindustrin som sysselsatte 11 procent av arbetskraften och informations- och kommunikationssektorn 5 procent. 

Bankerna är också betydelsefulla skattebetalare: de 7 största bankerna i Sverige betalade 14 miljarder kronor i svensk bolagsskatt 2021, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala bolagsskatten i Sverige. Därtill betalar de 7 största bankerna och 2 offentligägda kreditinstitut från 2022 en riskskatt. Riskskatten uppgick till totalt 6,3 miljarder kronor 2022.

Aktörer på finansmarknaden

Banker (bankaktiebolag, bankfilialer och sparbanker) utgör den största gruppen företag inom finanssektorn sett till balansomslutning. Bankernas balansomslutning uppgick 2021 till 10 245 miljarder kronor. Kreditmarknadsbolag kommer näst efter bankerna i storlek mätt i balansomslutning. Bland kreditmarknadsbolagen är de institut som finansierar bostäder – bostadsinstitut – den största gruppen. Samtliga bostadsinstitut ägs av banker. 

Värdepappersbolagen bedriver främst handel med värdepapper för kunders räkning, kommissionshandel, men även för egen räkning. De fyller därmed en viktig roll för att skapa en effektiv värdepappersmarknad. 

Utöver de ovan nämnda företagen finns en grupp företag som fyller en viktig funktion som placerare på de finansiella marknaderna; försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder. Därtill finns det riskkapitalbolag och fintechbolag. Riskkapitalbolag är specialiserade på att förmedla riskvilligt kapital till företagare genom att gå in som delägare. Fintech är bolag som skapar finansiella tjänster med den senaste digitala tekniken.

Stort omvandlingstryck

Ny teknik har banat väg för etablering av nya banker och finansiella tjänsteföretag (fintech), och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden. De nya distributionssätten av banktjänster har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster har förändrats. 

Bankkontoren har idag mindre betydelse för kunderna när det gäller att utföra löpande banktjänster. Numera utförs dessa tjänster nästan uteslutande på datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Andra sätt att utföra banktjänster är till exempel Swish och e-faktura.

Fondsparande och försäkringssparande är sedan många år tillbaka bland hushållens viktigaste sparformer. Runt 75 procent av befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder. Banksparande är dock hushållens främsta sparform.

BALANSOMSLUTNING
Finansiella företag, december 2021,  miljarder kronor

Bankaktiebolag 7 973
Utländska bankfilialer 1 983
Sparbanker    289
Bostadsinstitut 4 259
Övriga kreditmarknadsföretag   1 209
 Totalt 15 713