Svensk Bankmarknad

Den svenska finansmarknaden

Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Dessa system sköts av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar på ett effektivt sätt samhällets sparande till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av finansiering till investeringar.

De finansiella företagen svarade för nästan 4,8 procent av landets samlade produktion, uttryckt som BNP, år 2015. I dessa företag arbetar 85 000 personer, vilket motsvarar ungefär 2 procent av det totala antalet sysselsatta i landet. Det kan jämföras med tillverkningsindustrin som utgör 12 procent av de sysselsatta samt med hotell- och restaurang som utgör 4 procent.

Grupper av företag

De finansiella företagens totala balans­om­slut­ning år 2015 var 19 600 miljarder kronor. Det kan sättas i relation till Sveriges BNP 2015 på 4 181 miljarder kronor. De tre största grupperna är banker, försäkringsbolag och bostads­­institut. Banker­nas andel av den totala balansomslutningen på finansmarknaden var 37 procent vid ut­gången av år 2015. Utöver de nämnda företagen finns till exempel riskkapitalbolag och fintechbolag. Riskkapitalbolag är specialiserade på att förmedla riskvilligt kapital till företag genom att gå in som delägare. Fintechbolag skapar finansiella tjänster med den senaste digitala tekniken.

Marknadsförändringar

Finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på marknaden.

En viktig förändring är att bankkontoren fått mindre betydelse för kunderna när det gäller att utföra vanliga banktjänster. Numera utförs dessa tjänster på datorer, mobiltelefonder och surfpattor. Det har även skapats nya sätt att utföra banktjänster, till exempel kreditansökan i handeln, e-faktura, etc.

De nya distributionssätt har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster förändrats. Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och finansiella företag (fintech), och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden.

Fond- och försäkringssparande har utvecklats till några av hushållens viktigaste sparformer. Runt 80 procent av befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder. Banksparande är dock hushållens största sparform.

   Aktörer på finansmarknaden, december 2015*

   Bank     37 procent
   Försäkringsbolag     20 procent
   Bolåneinstitut     14 procent
   Fondbolag    16 procent
   AP-fonder     8 procent
   Övriga kreditmarknadsföretag     5 procent
   Värdepappersföretag   0,1 procent

*Andel av balansomslut­ningen (placerings­tillgångarnas marknadsvärde för försäk­ringsbolag och AP-fonder samt förvaltade medel för fondbolag).