Kommittéer och styrgrupper

Kommittéer och styrgrupper

En viktig del av Bankföreningens arbete sker i kommittéer och styrgrupper med representanter från medlemsföretagen. Har du frågor rörande de olika kommittéernas eller styrgruppernas arbete, vänd dig till respektive kontaktperson.

Juristkommittén

Juristkommittén behandlar juridiska frågor som rör medlemsbankerna. En stor del av arbetet ägnas åt utformningen av regelverk på såväl nationell som internationell nivå. Kommittén ansvarar för remissvar i ärenden som behandlats av regerings-kansliet, myndigheter, EU:s institutioner samt European Banking Federation. Vidare behandlar kommittén frågor om tolkning och tillämpning av lagar och föreskrifter samt praxis inom bankerna.
Kontaktperson: Åsa Arffman 

Kapitaltäckningskommittén

Kapitaltäckningskommittén behandlar förslag till lagbestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter avseende kapitalkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Vidare behandlas förslag avseende kapitalkrav från Baselkommittén för banktillsyn och från EU-kommissionen. Sedan ett par år har Basel III och nya EU-regler inneburit ett mycket intensivt engagemang från kommittén.
Kontaktperson: Maria Olin

Redovisningskommittén

Redovisningskommittén arbetar framför allt med frågor avseende regler för redovisning i kreditinstitut. Kommittén ansvarar för remissvar i ärenden som behandlats av dels internationella standardsättare, dels nationella standardsättare som utformar regler såsom lagbestämmelser, föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer och uttalanden. Vidare behandlar kommittén frågor om tolkning och tillämpning av standarder, lagar och föreskrifter samt praxis inom bankerna.
Kontaktperson: Rickard Eriksson

Skattekommittén

Skattekommittén arbetar med sådana skattefrågor som är av principiell betydelse för bankerna och deras kunder – såväl företag som privatpersoner. Kommittén behandlar internationella skattefrågor, förslag till svenska lagbestämmelser, förslag till regler utfärdade av Skatteverket samt andra ärenden med anknytning till skatteområdet.
Kontaktperson:Katrin Fahlgren

Finansbolagskommittén

Finansbolagskommittén arbetar i huvudsak med frågor som är av principiell betydelse för bankernas finansbolagsverksamhet, det vill säga leasing, avbetalning och factoring. Kommittén behandlar utformningen av regler som påverkar dessa produkter.
Kontaktperson: Christian Nilsson

Bolånekommittén

Bolånekommittén arbetar i huvudsak med frågor som är av principiell betydelse för bankernas bolåneverksamhet. Kommittén behandlar förslag till lagbestämmelser, förslag till föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen samt ställnings-taganden i andra frågor som initieras av myndigheter eller internationella organisationer. Kommittén beslutar om övrigt samarbete på bolåneområdet. Dessutom svarar den för Bankföreningens medverkan i European Mortgage Federation. 
Kontaktperson: Johan Hansing

Bankernas Säkerhetskommitté

Bankernas Säkerhetskommitté (BSK) har det övergripande ansvaret för det bankgemensamma säkerhetsarbete som bedrivs inom Bankföreningen. Säkerhet är ett område där bankerna traditionellt sett inte konkurrerar med varandra. Kommitténs uppdrag är att verka för god säkerhet inom banksektorn och är ett beslutsorgan för säkerhetsrekommendationer. Kommittén hanterar samtliga former av säkerhetsfrågor: fysisk säkerhet, personalsäkerhet, bedrägerier och informations- och cybersäkerhet. Kommittén ansvarar även för att löpande analysera och bedöma den branschgemensamma hotbilden mot bankernas verksamhet. Vidare behandlar kommittén frågor om tolkning och tillämpning av reglering, föreskrifter och standarder inom säkerhetsområdet och samverkar med externa aktörer genom information och remissyttranden.
Kontaktperson: Peter Göransson

Infrastrukturrådet

Infrastrukturrådet behandlar strategiska frågor inom infrastruktur och betalningsområdet. Bankföreningen har idag tre styrgrupper inom området; Betalningar & Regelverk, Clearing samt SEPA (Single Euro Payments Area). Dessa styrgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen, som anser att det finns behov av en helhetssyn på utvecklingen av infrastrukturen inom branschen. Infrastrukturrådet etablerades under våren 2005 och är ett forum för dialog om bankgemensamma infrastrukturfrågor. Arbetet består av att utvärdera vad som behöver göras, initiera aktiviteter och projekt och samtidigt vara ett forum för förankring och avlastning för Bankföreningens styrelse.
Kontaktperson: Henrik Bergman

Kommittén för Betalningar & Regelverk

Kommittén för Betalningar & Regelverk har till uppgift att utreda, överväga och besluta i förekommande bankgemensamma betalnings- och regelverksfrågor. I arbetsuppgifterna ingår att bereda lagförslag på remisser som har betydelse för bankernas betalningssystem. Vidare ingår att förvalta dataclearingsystemet, det vill säga att hantera frågor om deltagande, utveckling och ändringar av dataclearingsystemets funktionalitet samt allmänt besluta i regelverks- och avtalsfrågor. En annan arbetsuppgift är att diskutera allmänna regelverksfrågor inom betalnings-området och bankteknisk infrastruktur, som till exempel betalningssystemfrågor, standarder, gränssnitt, och funktionalitet.
Kontaktperson: Helena Stjernstedt

Kommittén för EPC och NPC-frågor 

Kontaktperson: Sara Edholm 

Association of Swedish Covered Bond Issuers

Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB) är en organisation för de svenska emittenterna av säkerställda obligationer. Organisationens uppgift är att informera om den svenska marknaden för säkerställda obligationer och verka för ett konkurrenskraftigt regelverk. Bankföreningen svarar för ASCB:s sekretariat. Mer Information finns på ASCB:s hemsida www.ascb.se.
Kontaktperson: Jonny Sylvén