Bolån

Kartläggning: Elektroniskt undertecknade handlingar i bostadsaffären

Svenska Bankföreningen har gjort en kartläggning i syfte att ge information om bankernas acceptans för elektroniskt undertecknade handlingar i bostadsaffären. Kartläggningen baseras på information från åtta banker.

Kartläggningen har identifierat handlingar som är relevanta för bostadsaffären och som normalt sett undertecknas av någon av de parter som ingår i en bostadsaffär. För respektive handlingstyp har konstaterats om det finns lagstadgade formkrav för underskrift eller om det finns krav eller ställningstagande från en myndighet avseende formen för underskrift. För handlingar som saknar formkrav redovisas nedan de deltagande bankernas sammantagna inställning till elektronisk underskrift.

I kartläggningen avses med elektronisk underskrift sådan avancerad elektronisk underskrift som regleras genom eIDAS-förordningen 1). Kartläggningen har inte undersökt vilka tjänster för elektroniska underskrifter som bankerna accepterar.

 

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.