Övriga kreditmarknadsföretag

Övriga kreditmarknadsföretag

Bland kreditmarknadsbolagen är bostadsinstituten den största gruppen. Övriga kreditmarknadsföretag utgörs av finansbolag samt företags- och kommunfinansierande institut.

Finansbolag

Finansbolagens verksamhet riktar sig i första hand till företag med tjänster och produkter som till exempel avbetalning, leasing och factoring med mera. Finansbolag vänder sig även till hushåll med produkter som kontokorts- och avbetalningskrediter med mera.

Genom avbetalningsköp kan ett företag fördela kostnaden för en stor investering. Leasing gör att ett företag kan investera utan att binda eget kapital. Med factoring kan kundfakturor förvandlas till likvida medel. 

Det finns drygt 25 finansbolag i Sverige, med en  sammanlagd utlåning och leasing som vid utgången av 2022 uppgick till 298 miljarder kronor. De största  finansbolagen är bankägda men flertalet av bolagen ägs  av icke-finansiella företag som vill erbjuda finansieringsmöjligheter för sina kunder.

Den huvudsakliga finansieringen för finansbolagen är lån från andra finansiella företag, framför allt banker. Några av de större finansbolagen ger även ut egna obligationer och certifikat på värdepappersmarknaden. Finansbolag får även finansiera sig genom hushållsinlåning.

Finansbolagen utvecklades kraftigt under 1980-talet, delvis som en följd av att bankmarknaden var hårt reglerad. I slutet av 1980-talet fanns det nära 300 finansbolag men i samband med turbulensen på finansmarknaden under 1990-talets första hälft minskade antalet bolag snabbt. Antalet finansbolag har fortsatt att minska de senaste åren. Det beror bland annat på att flera bolag valt att verka som finansiellt institut istället för finansbolag på den svenska marknaden.

Företags- och kommunfinansierande företag

De företags- och kommunfinansierande företagen inriktar sin verksamhet på vissa delar av näringslivet eller på  utlåning till kommuner. De finansierar sin verksamhet genom att ge ut obligationer, certifikat och reverser.

Störst är Kommuninvest som är en sammanslutning av ett antal kommuner och lämnar krediter till sina medlemmar. Näst störst är det statligt ägda Svensk Exportkredit (SEK), som är specialiserat på krediter till svenska exportföretag.

Se också särskilt avsnitt om finansbolag ›