Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla banker måste följa penningtvättslagen. Lagen bygger på det internationella arbetet inom FATF (Financial Action Task Force) och EU:s penningtvättsdirektiv.

I korthet innebär lagen att banken ska göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt eller terrorismfinansiering och sedan ta fram rutiner för att hantera riskerna. Banken måste ha aktuell och tillräcklig kundkännedom om varje enskild kund samt göra en riskbedömning av kunden. Kundernas aktiviteter och transaktioner ska övervakas och avvikelser som kan tyda på penningtvätt eller terrorismfinansiering ska rapporteras till Finanspolisen. Banken ska också förse brottsutredande myndigheter med information på begäran.

Kundkännedomen ska hållas aktuell och uppdaterad. Detta innebär att kunden alltid måste kunna identifiera sig och besvara de frågor som banken bedömer är nödvändiga för att få god kundkännedom. I vissa fall kan banken bli tvungen neka kunden vissa tjänster och produkter eller att avsluta en affärsrelation om kundkännedomen inte kan upprätthållas.

Banker är också skyldiga att följa sanktionsregelverket och får därför inte genomföra några transaktioner åt en person, ett företag eller en organisation som är upptagen på EU:s sanktionslistor. Om en sådan person, företag eller organisation har tillgångar i banken ska tillgångarna frysas.

2017 infördes ett nationellt register över verkliga huvudmän till juridiska personer. Registret hanteras av Bolagsverket, och juridiska personer, med vissa undantag, är skyldiga att anmäla sina verkliga huvudmän dit. Bankerna har en skyldighet att göra kontroller mot registret och om ett företags uppgifter om verklig huvudman inte stämmer, ska banken anmäla avvikelsen till Bolagsverket.

2020 infördes konto- och värdefacksystemet som ger Finanspolisen och brottsutredande myndigheter direkt åtkomst till uppgifter om var fysiska och juridiska personer har bankkonto, samt vem som har åtkomst till ett visst bankkonto. Bankerna tillhandahåller uppgifterna genom en API-lösning som administreras av Skatteverket.