Banken rapporterar

CESOP - skyldighet för betaltjänst- leverantörer att lämna uppgifter

Den 1 januari 2024 infördes en skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter om vissa gränsöverskridande betalningar.

Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket som sedan skickar dessa vidare till Europeiska kommissionen, där uppgifter samlas i ett centralt elektroniskt system, Central electronic system on payment information (CESOP). Syftet med CESOP är att bekämpa momsbedrägerier.

Den nya regleringen har medfört ändringar av lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Vem ska lämna uppgifter?

Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar betaltjänstleverantörer, när antalet gränsöverskridande betalningar i Sverige är minst 26 per kvartal för en och samma betalningsmottagare. En betalning ska anses vara en gränsöverskridande betalning när betalaren befinner sig i en medlemsstat och betalningsmottagaren befinner sig i en annan medlemsstat, i ett tredje territorium (enligt definition i artikel 6 i mervärdesskattedirektivet) eller ett tredjeland.

Rapportering till Skatteverket

Betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om bland annat:

  • Företagsidentifieringskod (organisationsnummer)
  • Betalningsmottagarens namn, adress och moms- och skattenummer. 
  • Uppgifter om betalningar som till exempel datum, belopp, valuta och från vilken medlemsstat betalningen har utförts.

 Rapportering varje kvartal

Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast vid utgången av den månad som följer efter det kalenderkvartal som uppgifterna avser. Uppgifterna ska lämnas i ett fastställt elektroniskt formulär.

Dokumentationskrav

Förutom en rapporteringsplikt innebär förslaget ett dokumentationskrav för betaltjänstleverantörerna för att dessa ska kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Det ställs krav på att en betaltjänstleverantör i elektronisk form ska dokumentera de uppgifter om de gränsöverskridande betalningar som genomförs för att Skatteverket ska kunna kontrollera transaktionerna. Betaltjänstleverantören kommer att vara skyldig att bevara uppgifter om samtliga gränsöverskridande betalningar som den har genomfört, oavsett om uppgiftsskyldighet föreligger för betalningarna.