Finansiell infrastruktur

PSD 2

PSD 2, Payment Services Directive 2, är EU:s andra betaltjänstdirektiv och reglerar konton och betalningar för både företag och privatpersoner. Det ska underlätta gränsöverskridande betalningar och andra finansiella tjänster inom EU samt öka konkurrensen inom sektorn genom att främja nya innovativa betalningar. Den nya betaltjänstlagen trädde i kraft den 1 maj 2018 i Sverige.

Det andra betaltjänstdirektivet trädde i kraft den 13 januari 2018. Syftet med direktivet är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

I Sverige presenterade regeringen sin proposition den 30 januari 2018. I propositionen föreslogs att en ny lagstiftning i enlighet med direktivet ska gälla från och med den 1 maj 2018. 

I direktivet fick den Europeiska Banktillsynsmyndigheten, European Banking Authority, mandat att ta fram kompletterande lagstiftning om betaltjänster. Det stora flertalet av dessa mandat är antagna och publicerade av antingen EBA eller EU-kommissionen samt antagna av Europaparlamentet och Rådet. De trädde ikraft samtidigt som direktivet den 13 januari 2018.

Regeltekniska standarder

Tre av dessa mandat är så kallade regeltekniska standarder, Regulatory Technical Standards, RTS.

En av de mest centrala standarderna avser så kallad "stark kundautentisering och säker kommunikation under PSD2”. Denna standard började gälla den 14 september 2019. Standarden reglerar hur banker och andra kontoförvaltande institut ska förhålla sig till tredjepartsaktörer - institut som nyttjar bankernas gränssnitt - för sina egna betaltjänster och hur kommunikationen mellan banken och tredjepartsaktören ska gå till för att möta säkerhetskraven enligt standaren.

Svenska Bankföreningens arbete

Bankföreningen har – i samråd med medlemsföretagen – bevakat framtagandet av PSD2 och hur direktivet genomförts i svensk rätt. Bankföreningen var företrädd i den statliga utredning som lade fram sitt slutbetänkande "Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton" (SOU 2016:53) den 31 augusti 2016.

Bankföreningen lämnade sitt remissyttrande till Finansdepartementet den 5 december 2016, länk till yttrandet finns här.

För närvarande håller EU-kommissionen på att utvärdera PSD2 och ett nytt förslag på lagstiftning väntas under 2023. Länk till Bankföreningens svar på konsultationen kring utvärderingen finns här.