PSD 2

Vad innebär den nya betaltjänstlagen och PSD2?

Den nya betaltjänstlagen trädde i kraft den 1 maj 2018 i Sverige. Betaltjänstlagen har uppdaterats i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster (PSD2) och slagits ihop med Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. I detta faktablad beskriver vi de viktigaste ändringarna i bankernas villkor med anledning av den nya lagen.

Den stora förändringen i den nya Betaltjänstlagen är att den utökas till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation, så kallade betalningsinitieringstjänster respektive kontoinformationstjänster.

Företag som erbjuder dessa tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation har vi valt att här benämna tredjepartsaktörer.

I övrigt innebär den nya lagen vissa uppdateringar i syfte att förbättra konsumentskyddet vid betalningar, öka kundnyttan och stärka konkurrensen.

Betalningsinitieringstjänster - tjänster för att göra betalningar 
Tjänster för att initiera en betalning kan tillhandahållas av en annan aktör än den bank som du har betalkonto hos. Till exempel kan en e-näthandlare erbjuda dig att göra betalningar via en så kallad tredjepartsaktör som lägger upp (initierar) betalningen från ditt betalkonto i banken. Väljer du att betala via en sådan tjänst godkänner du i betalningsögonblicket att tredjepartsaktören får tillgång till ditt betalkonto i banken för att lägga upp (initiera) betalningen som banken sedan genomför.

Kontoinformationstjänster – tjänster för att samla kontoinformation
Det finns också tredjepartsaktörer som, till exempel på internet eller i en app till smarta telefoner, samlar in och sammanställer information från bankkunders betalkonton. Med en kontoinformationstjänst online kan du välja att via ett sådant företag få sammanställd information om dina betalkonton som du har i en eller flera banker.

Avtal med tredjepartsaktörer
Om du vill använda en tredjepartsaktör för att betala eller för en kontoinformationstjänst ingår du ett avtal direkt med denna. Ditt medgivande till att använda tjänsterna krävs alltid enligt den nya lagen. Om du har godkänt att använda en tredjepartsaktör delar banken din kontoinformation med detta företag, det vill säga banken lämnar ut din kontoinformation till detta företag. Du bör vara medveten om att information om dina konton lämnas till de tredjepartsaktörer du har valt att nyttja och att din bank inte längre har kontroll över eller ansvar för hur informationen används. Du kan använda dig av bankens säkerhetslösningar, till exempel BankID när du använder dessa tjänster.

Om du inte vill använda dig av de tjänster för initiering av betalningar och kontoinformation som vi beskriver ovan kan du fortsätta att utföra dina bankärenden precis som vanligt och berörs inte av de nya lagbestämmelserna om tredjepartsaktörer.

Felaktig betalning eller obehörig transaktion  
Om en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken, även om du använt dig av en tjänst för initiering av betalningen från en tredjepartsaktör. Om du har rätt till ersättning eller rättelse kommer du att få det av banken även i dessa fall.

Kräver tillstånd av Finansinspektionen
För att en tredjepartsaktör ska få tillhandahålla tjänster för att genomföra betalningar eller ge kontoinformation genom att få tillgång till dina bankkonton, kräver den nya Betaltjänstlagen att företaget har tillstånd av eller registrerats hos Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES.

Obehöriga transaktioner
En annan förändring i den nya Betaltjänstlagen är att självrisken vid obehöriga transaktioner sänks från 1 200 kronor till 400 kronor.

Ditt ansvar
Ditt ansvar för obehöriga transaktioner är dock oförändrat, högst 12 000 kr, om en sådan har kunnat genomföras till följd av att du genom grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du ska hantera ditt kort eller annat betalningsinstrument.

Om du har hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument på enligt lagen ett ”särskilt klandervärt sätt”, ansvarar du för hela den obehöriga transaktionen.

Återbetalning
Om du har anmält en obehörig transaktion kommer banken att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet trots att bankens utredning av transaktionen inte är färdig. Om utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet får banken dra det belopp du inte haft rätt till från ditt konto.