Ideella föreningar

Ideella föreningar - att tänka på inför kontakt med banken

En ideell förening utgörs av minst tre personer som tillsammans vill verka för ett specifikt ändamål, utan att det finns något vinstsyfte med verksamheten.

Det som skiljer en ideell förening från näringsverksamhet är avsaknad av vinstsyfte. En ideell förening är en juridisk person, men det finns inget lagkrav på att registrera den hos Bolagsverket.

Vem fattar beslut i och företräder en ideell förening?

I föreningens stadgar måste det anges hur beslut ska fattas. Det måste framgå vilka uppgifter styrelsen har och vilka beslut styrelsen har rätt att fatta. I stadgarna bör även framgå hur många ledamöter styrelsen ska bestå av och hur många ledamöter som ska vara närvarande för att styrelsen ska kunna fatta beslut. I stadgarna kan anges att särskilda regler ska gälla för vissa beslut, såsom att endast stämman får besluta i en viss fråga eller att vissa beslut måste fattats med en större majoritet i styrelsen. 

I en ideell förening är det således stämman eller styrelsen som utser särskilda personer att företräda föreningen, beroende på bestämmelserna i stadgarna. Stämman eller styrelsen kan således utse en eller flera personer att agera på uppdrag av föreningen, vilket kan liknas med att de ges fullmakt att agera å föreningens vägnar. Eftersom det för ideella föreningar inte finns någon lagbestämmelse som reglerar vem som är firmatecknare är det viktigt att i beslutet ange vad dessa personer får göra på uppdrag av föreningen.

En företrädare för föreningen får inte ingå avtal i strid med stadgarna. En bank måste därför kontrollera vad stadgarna anger om föreningens ändamål, styrelsens uppdrag och rätt att fatta beslut samt om särskilda regler gäller för vissa beslut, såsom exempelvis upptagande av kredit.

Vad behövs vid kontakt med banken?

För att kunna öppna ett bankkonto kräver många banker att föreningen har ett organisationsnummer, vilket söks hos Skatteverket. För att bli kund i en bank måste banken ställa frågor bland annat för identifiering av organisationen, dess syfte, vilka som företräder den, varifrån medel kommer, med mera.

Svenska Bankföreningen rekommenderar att följande finns på plats inför kontakt med banken:

  • Organisationsnummer, som söks hos Skatteverket.
  • Föreningens stadgar, som anger vem är behörigt organ att utse företrädare.
  • Beslut av behörigt organ, det vill säga stämman eller styrelsen beroende på stadgarna, om vem/vilka som har rätt att företräda föreningen. Det innebär att om stämman är behörigt organ behövs protokoll från stämman som beslut. Om styrelsen är behörig att företräda föreningen behövs såväl protokoll från stämman om vilka som valts in i styrelsen som protokoll från styrelsemöte.
  • Beslutet - protokoll från stämma eller styrelsemöte - ska innehålla information om vilka befogenheter företrädarna har, det vill säga vad de får göra för föreningens räkning gentemot banken.
  • Om flera personer har utsetts till företrädare måste det anges i beslutet om de företräder föreningen gemensamt, till exempel två i förening, eller var för sig. Om detta inte framgår måste banken utgå från att samtliga företrädare ska vara närvarande för att kunna agera gentemot banken.

Fullmakt i banken

Om en eller flera företrädare ska ha fullmakt i en bank att företräda föreningen, måste det finnas ett beslut av behörigt organ som innehåller den information som listats ovan.

De flesta banker har även tagit fram egna fullmaktsmallar för föreningen att fylla i och även information om hur ett beslut om att utse företrädare kan se ut.