Att bli bankkund

LMA-kortsrutinen

LMA-kortsrutinen är en överenskommelse som innebär att bankerna har möjlighet att verifiera vissa uppgifter om kunden hos Migrationsverket. Syftet är att kunna hantera en situation där en asylsökande har fått sina identitetshandlingar omhändertagna av Migrationsverket under asylprocessen och därmed inte kan visa upp handlingarna för banken när personen ansöker om att få öppna konto.

LMA-kortsrutinen är inte en rekommendation från Svenska Bankföreningen. Den kan användas av alla banker oavsett om de är medlemmar i Svenska Bankföreningen eller inte.

I syfte att tillhandahålla bankkonton till så många asylsökanden som möjligt tog bankerna under 2015 och 2016 initiativ till en rutin. Den togs fram för att underlätta när en asylsökanden har lämnat sina id-handlingar till Migrationsverket och därför inte kan visa upp handlingarna för banken vid ansökan om ett bankkonto. Rutinen har utvecklats under åren i samarbete mellan bankerna och Migrationsverket. 

Asylsökanden och rätten till betalkonto med grundläggande tjänster

Rätten till betalkonto med grundläggande tjänster gäller för konsumenter som är lagligen bosatta inom EES. En person som sökt asyl i Sverige uppehåller sig här legalt så länge asylprocessen pågår och omfattas av rätten till betalkonto.

Rätten till betalkonto med grundläggande tjänster gäller under förutsättning att det inte strider mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Enligt penningtvättslagen får banken inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation om banken inte har tillräcklig kännedom om kunden. Banken måste känna sig trygg med att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, samt övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner. Finns inte tillräcklig kundkännedom måste banken neka personen ett konto.

Kundkännedomskraven 

Kundkännedomskraven i penningtvättslagen består av ett antal steg. 

Det första steget utgörs av att identifiera personen och kontrollera personens identitet genom identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa.

Det finns inga undantag från kravet på att identifiera personen och verifiera identiteten. Hur omfattande åtgärder för identifiering som ska vidtas i varje enskilt fall ska banken avgöra utifrån ett riskbaserat perspektiv.

Finansinspektionen publicerade 2022 ett rättsligt ställningstagande om asylsökandes tillgång till finansiella tjänster i de fall den asylsökande saknar id-handlingar. Där redogör Finansinspektionen för möjligheten att erbjuda ett mer begränsat utbud av tjänster än vad som annars följer av betaltjänstlagen. 

LMA-kortrutinens omfattning

LMA-kortsrutinen omfattar asylsökanden som har id-handlingar men som inte kan visa upp handlingarna för banken eftersom de förvaras hos Migrationsverket. Rutinen omfattar inte asylsökanden som saknar id-handlingar. Den omfattar inte heller utländska studenter, gästarbetare etc. 

LMA-kortsrutinen

När en person ansöker om asyl och får ett LMA-kort utfärdat hämtar Migrationsverket också in ett samtycke från personen om att få dela personuppgifter med bankerna inom ramen för rutinen. Den som vill ansöka om ett konto kontaktar en bank och har då med sig sitt LMAkort och kopia på sina id-handlingar, vidimerade av Migrationsverket. 

Banken kan sedan göra kontroller hos Migrationsverket för att i möjligaste mån undvika risken för förfalskade handlingar och för att följa upp kunden.

Bankens kontroller ska ske på två sätt enligt följande

Mejlfråga
Banken kan använda en särskild blankett som skickas in via mejl för att få uppgifter från Migrationsverket. 
Blanketten finns här: Banker - Migrationsverket

Migrationsverket skickar svar endast till banker som har krypterad mejl mot Migrationsverket.
Blanketten skickas till bankforfragan@migrationsverket.se

Migrationsverket återkommer normalt inom två arbetsdagar. Vid större antal förfrågningar – fler än tio ärenden – kan svarstiden utökas till fem arbetsdagar.

QR-kod
Den 1 januari 2022 införde Migrationsverket nya LMA-kort. De nya korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid. Korten har en QR-kod som gör det enkelt att kontrollera uppgifterna på kortet. Alla som har tillgång till en QR-läsare, till exempel med en smartphone eller en handscanner, kan kontrollera om kortet är giltigt och om personen på fotot har rätt att arbeta. Ingen mer personlig information om den asylsökande visas och sökningen loggas inte hos Migrationsverket. Saknas tillgång till QR-läsare kan kontrollen göras med hjälp av den unika webbadressen som finns på baksidan av varje kort.

Migrationsverket uppdaterar LMA-kortets giltighetstid och uppgiften om AT-UND digitalt, och uppgifterna som visas när QR-koden scannas är alltid aktuella. Ett kort räcker under hela asylprocessen. Den asylsökande behöver endast byta ut det om hen förlorar kortet eller om personuppgifterna ändras.

Genom att spara en kopia av LMA-kortet kan banken kontrollera att den asylsökande bankkunden fortfarande har rätt att arbeta utan att hen behöver besöka banken.

Observera att kontrollen då avser det unika kortet. Om den asylsökande har fått ett nytt kort utfärdat kommer en scanning av det gamla kortets QR-kod visa att kortet inte är giltigt.

Den riskbaserade ansatsen 

Alla banker har en skyldighet att vidta riskbaserade åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt att ha riskbaserade rutiner, bland annat för kundkännedom och identifiering. Därför måste respektive bank själv avgöra om man anser att LMAkortsrutinen är ett tillräckligt säkert sätt att identifiera en person på.Banken måste också bedöma de idkopior personen visar upp och avgöra om det är en sådan id-handling som banken kan godta.