Myter om banksektorn

"Bankerna gör övervinster"

De fyra stora svenska bankernas lönsamhet, mätt som avkastning på eget kapital, var till skillnad från tidigare år högre än snittet för de företag på Stockholmsbörsen med störst aktieomsättning. Den övergripande bilden av att bankerna inte gör övervinster kvarstår dock. Faktum är att den bank som hade högst lönsamhet placerade sig först på plats 13 på listan över de mest omsatta börsbolagens lönsamhet.

Fakta om Bankvinster

Bankföreningen gör varje år en sammanställning över hur lönsamheten ser ut för bankerna jämfört med andra stora företag på Stockholmsbörsen. Avkastningen på eget kapital jämförs för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen (OMXS30). Två investmentbolag, Kinnevik och Investor, har plockats bort i jämförelsen då deras vinster huvudsakligen är ett resultat av de andra företagens utveckling.

Att säga att lönsamheten i ett företag enbart skulle avspeglas i avkastningen på kapitalet är en förenkling, men det är ett etablerat sätt att mäta och jämföra lönsamheten i olika typer av företag.

Överlag brukar lönsamheten vara god bland de undersökta företagen, men i år redovisade fyra företag negativ avkastning. Högst lönsamhet hade Atlas Copco, med 29 procent i avkastning på eget kapital. Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital för alla företag var 10,2 procent under 2022, vilket kan jämföras med 16,0 procent året före. Den försämrade avkastningen förklaras framför allt av att några företag gjorde kraftiga nedskrivningar av värden på fastigheter eller goodwill med anledning av det ökade ränteläget under 2022.

De fyra bankerna på OMX30 redovisar en genomsnittlig avkastning på 12,0 procent vilket är oförändrat jämfört med förra året. Övriga företags avkastning var i genomsnitt 9,8 procent, jämfört med 16,6 procent förra året.

I diagrammet visas avkastningen på eget kapital för de företag som ingår i Bankföreningens jämförelse.

 

Genomsnittlig avkastning sett över en längre tidsperiod

Avkastningen på eget kapital under ett enskilt år kan påverkas av tillfälliga omvärldsfaktorer, som Covid under 2020 och de hastiga räntehöjningarna under 2022. För att få en rättvisande bild av om banker är mer lönsamma jämfört med andra företag är det därför viktigt att inte dra för stora växlar på ett enskilt år. I diagrammet nedan visas avkastningen på eget kapital i bankerna och avkastningen på eget kapital i övriga företag under perioden 2017 till 2022. Det framgår tydligt av diagrammet att banker inte har högre avkastning än andra företag, tvärtom ligger bankernas lönsamhet lägre än andra företag alla år utom ett.