Bankärenden för annans räkning

Bankärenden för annans räkning

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Bankföreningen har gett ut en ny sammanfattande broschyr: Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vad gäller för mig?

Den tryckta broschyren i A5-format kan beställas hos Svenska Bankföreningen: info@swedishbankers.se  

Du kan även ladda ner den i A4-format från hemsidan (se ovan).


Svenska Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svensk Värdepappersmarknad tagit fram en fördjupad informationsbroschyr: Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

Bankföreningen har också producerat sex faktablad med kortfattad information om vad som gäller för bankärenden för någon annans räkning.

Du kan ladda ner broschyren och faktabladen i A4-format (se ovan).


Informationsmaterialet speglar bankernas gemensamma ställningstaganden och tolkningar av lagar och föreskrifter.
Har du frågor om innehållet i broschyrerna eller faktabladen kan du e-posta din fråga till info@swedishbankers.se

OBS! Svenska Bankföreningen kan inte hantera frågor som rör bankernas interna rutiner för regelefterlevnad. Vid sådana frågor måste du vända dig till din bank. Svenska Bankföreningen kan inte heller lämna råd eller anvisningar utöver vad som framgår av vårt publicerade material.  

Om du har frågor eller klagomål på bankens hantering av ditt ärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå,

 

 

Anhörigbehörighet

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.

Här ska det visas en video

För att visa detta videoklipp behöver du ändra ditt samtycke och godkänna marknadsföringskakor. När du har gjort det kan du ladda om sidan och titta på videoklippet.