Viktiga EU-länkar

Viktiga EU-länkar

Officiella sidor

EU:s officiella webplats:
http://europa.eu/index_sv.htm

EU-kommissionen:
http://ec.europa.eu/index_sv.htm

EU-kommissionen avdelning för inre marknad och tjänster (DG Markt):
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm


EU-kommissionen i Sverige:
http://ec.europa.eu/sverige/news/index_sv.htm

Europaparlamentet:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/

Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor (ECON-utskottet):
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/ECON/home.html

Europaparlamentets informationskontor i Sverige:
http://www.europaparlamentet.se/view/sv/index.html

EU:s råd:
http://www.consilium.europa.eu/

Europeiska rådet:
http://www.european-council.europa.eu/

EU:s utrikestjänst (EEAS):
http://eeas.europa.eu/

Europeiska Bankmyndigheten (EBA):
http://www.eba.europa.eu/

Europeiska värdepappersmyndigheten (ESMA):
https://www.esma.europa.eu/

Europeiska försäkringsmyndigheten (EIOPA):
http://eiopa.europa.eu/

Europeiska systemriskrådet (ESRB):
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html

Europeiska Centralbanken:
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

EU-domstolen:
http://curia.europa.eu/

Europeiska revisionsrätten:
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.sv.home

Regionkommittén:
http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Europeiska investeringsbanken:
http://www.eib.org/index.htm?lang=en&

Europeiska investeringsfonden:
http://www.eif.org/

Europeiska ombudsmannen:
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_sv.htm

EU-ordlista:
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html