Omyndig som driver näringsverksamhet

Omyndig som driver näringsverksamhet

Den som är under 18 år är omyndig. En omyndig under 16 år får inte driva rörelse. Däremot kan en omyndig över 16 år få driva rörelse. Det förutsätter dock att såväl förmyndarna (vilka oftast är föräldrarna) som överförmyndaren i den kommunen där den omyndige är bosatt har givit sitt godkännande.

En förutsättning för godkännande är att rörelsens ändamål är lämpligt utifrån den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden. Det betyder att de ekonomiska risker rörelsen innebär för den omyndige måste vara begränsade. Rörelsen bör heller inte vara alltför omfattande.

Bolagsformer
När en omyndig driver rörelse bör det ske som enskild näringsverksamhet, i handelsbolag eller kommanditbolag. Det är överförmyndaren som avgör
om den tänkta bolagsformen är lämplig. Det är dock svårt för en omyndig att driva verksamhet i aktiebolagsform eftersom en omyndig till exempel inte får vara grundare av ett aktiebolag och inte heller styrelseledamot eller verkställande direktör. För den omyndige kan det vara en fördel att som kommanditdelägare driva rörelsen i ett kommanditbolag, eftersom det personliga ansvaret då är begränsat till kapitalinsatsen.

Den omyndige näringsidkarens behörighet
En omyndig som har fått förmyndarnas och överförmyndarens godkännande till att driva rörelse, har rätt att ingå sådana rättshandlingar som faller inom ramen för verksamheten. Det innebär att den omyndige har rätt att till exempel hantera medel som hör till rörelsen, eller uppta en kredit och att gå i borgen. Detta kan ske utan godkännande från förmyndarna. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt eller ingå avtal om nyttjanderätt till fast egendom utan överförmyndarens godkännande.

Den omyndiges kontakt med banken
Banker har olika utbud och sätt på vilket tjänster tillhandahålls. Det är därför inte säkert att alla banker kan erbjuda de tjänster en omyndig anser sig ha ett behov av i sin verksamhet. Det finns inte heller någon rekommendation om hur banker ska förhålla sig till kreditgivning när en
omyndig driver rörelse. Det är upp till varje bank att själv fatta beslut.

Om banken erbjuder den omyndige ett företagskonto med internetbehörighet där BankID används för inloggning är det viktigt att BankID endast är kopplat till detta konto. Den omyndige ska inte kunna få åtkomst till privat engagemang som den omyndige inte ska ha åtkomst till.

Förmyndarnas insyn
Förmyndarna företräder sitt omyndiga barn i ekonomiska frågor och ska ta tillvara barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. För att kunna göra detta behöver förmyndarna insyn i barnets ekonomi. Förmyndares rätt till information bör tolkas som att de kan få tillgång till uppgifter om den omyndiges privata engagemang även för konton som omyndig själv kunnat öppna efter 16 års ålder, liksom information som avser rörelsen, när den bedrivs som enskild näringsverksamhet.