Svensk bankmarknad

Bankerna i samhället

Bankerna i Sverige bedriver en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är en viktig del i verksamheten och det finns ett starkt samband mellan att vara till nytta för samhället i stort och ha långsiktig framgång och lönsamhet.

Samhället står inför betydande utmaningar för att minska utsläppen i tillräcklig takt för att nå klimatmålen och därmed undvika de omfattande kostnader en hög global medeltemperaturökning innebär.

Ansvaret vilar främst på det politiska systemet men det finansiella systemet har både ansvar, förmåga och vilja att bidra med finansiering av klimatomställningen och att anpassa sin verksamhet till klimatrelaterade risker och möjligheter. 

Bankbranschens roll i klimatomställningen är att stötta sina kunder i omställningen till hållbara lösningar och att integrera klimatrelaterade risker och möjligheter i bankens verksamhet och kreditgivning. Bankerna har i sig en relativt liten direkt påverkan på miljö och klimat. Branschen kan framförallt medverka till att finansiera klimatomställningen genom att bidra till att allokera om kapitalflöden till koldioxidsnål verksamhet.

Bankernas kärnverksamhet anpassas redan efter klimataspekter. Bankerna i Sverige arbetar sedan flera år med att anpassa både sin rådgivning, kreditgivning och sina sparprodukter för att stötta projekt med hög klimatnytta och korrekt prissätta högre risk i form av negativa klimateffekter i projekt.

Sveriges klimatmål om netto-noll utsläpp år 2045 innebär stora krav på omställning. Bankerna vill bidra till att finansieringsfrågor inte ska utgöra ett hinder, utan en påskyndare, för att nå klimatmålet.

För att kunna uppnå målen om netto-noll utsläpp behöver incitamenten och transparensen stärkas för att möjliggöra en effektiv fördelning av kapital och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Kreditgivningen och riskhanteringen kommer
anpassas till att inkludera klimataspekter. 

De svenska bankerna har därför som målsättning att gå före EU genom att beakta EU:s taxonomi för hållbara investeringar i kreditgivningen. De svenska bankerna åtar sig att snarast följa rekommendationerna från det globala initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) om klimatrelaterade finansiella upplysningar. Flera banker har redan påbörjat detta arbete men övriga uppmanas följa efter.

För att nå netto-noll utsläpp har följande delmål bestämts:

2021-2022
Bankerna identifierar sina individuellt mest betydande positiva och negativa effekter på samhället, ekonomin och miljön.

2021-2024
Bankerna åtar sig att mäta koldioxidavtrycket i sina relevanta finansierings- och investeringsaktiviteter för egna utsläpp och indirekta utsläpp (scope 1–3).

2023-2026
Bankerna säkerställer att strategier och målsättningar för den svenska verksamheten bidrar till att nå Sveriges beslutade mål om netto-noll utsläpp senast år 20451. Utifrån bankernas klimatrapportering i enlighet med PRB kommer Bankföreningen att löpande sammanställa och redovisa sektorns gemensamma väg mot klimatmålen.