Svensk Bankmarknad

De stora bankkoncernerna

De fyra största bankerna i Sverige har från mitten av 1990-talet utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum.

De fyra stora bankkoncernerna 2016 

Från mitten av 1990-talet har de stora svenska bankerna utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum. Verksamheter som livförsäkring, fondförvaltning och bolån har fått allt större betydelse i koncernerna vid sidan av den traditionella bankverksamheten.

 

    Antal anställda   Utlåning till
  allmänheten mdr
  Balansomslutning
  mdr
   Nordea (1)
   varav i Sverige
      29 815
        6 450
      3 035        5 881
   Handelsbanken
   varav i Sverige
      11 819
        7 263
       1 966        2 908
   SEB
   varav i Sverige
      16 599
        8 320
      1 453        2 620
   Swedbank
   varav i Sverige
      15 293
        8 373
       1 507        2 154

Källa: respektive banks årsredovisning
1Siffrorna för Nordea avser hela Nordeagruppen, där även bankens verksamhet i de övriga nordisk länderna ingår.

 

Nordea

Nordea är det största finansiella företaget i Norden och har nästan 30 000 anställda. I gruppen ingår banker och dotterbanker som är bland de största på respektive marknad i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nordeas utlåning till allmänheten består atill 70 procent av utlåning i länder utanför Sverige. Nordeas svenska verksamhet omfattar bland annat ett av Sveriges största finansbolag samt stora verk­samheter inom fondförvaltning och bolåne­verksamhet. Nordea är även ägare till girobetalningssystemet Plusgirot.

Svenska Handelsbanken

Svenska Handelsbanken har över 460 kontor i Sverige. Från 1990-talet har banken också växt i Norden, såväl genom förvärv som genom etablering av filialkontor. Banken har också filialer i Storbritannien och Nederländerna. Det helägda bostadsinstitutet Stadshypotek tillhör en av de största aktörerna på den svenska bolånemarknaden. Handelsbanken har även betydande verksam­het inom fondförvaltning och finansbolagsverksam­het.

SEB

SEB är den finansiella koncern som bildades kring Skandinaviska Enskilda Banken. SEB har en omfattande interna­tionell verksamhet bland annat i Tyskland och Baltikum. I Sverige har SEB en stark ställning inom framför allt fond­förvaltning och livförsäkring, men även inom bo­stadslån och finansbolags­verksamhet. Banken är också en stark aktör inom verk­samheter som aktie- och valutahandel samt in­ternationella betalningar.

Swedbank

Swedbank har ett omfattande kontorsnät i Sverige med 248 kontor. Därutöver har Swedbank ett nära samarbete med de fristå­ende sparbankerna och de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. Swedbank har även en betydande verksamhet i Baltikum. I koncernen ingår Swedbank Robur, Sveriges största företag inom fondförvaltning, och Swedbank Hypotek som är ett av de största bostads­instituten.

Andra nordiska finanskoncerner

Andra stora nordiska finanskoncerner med stark ställning i Sverige är Danske Bank, SBAB, Länsförsäkringar och Skandia.

Danske Bank är Danmarks största bank och har bankverk­samhet i alla nordiska länder.

SBAB Bank är från början ett bolåneinstitut, men blev 2010 bank och breddade verksamheten till bland annat inlåning.

Länsförsäkringar består av 23 stycken lokala försäkringsbolag i samverkan och äger gemensamt bland andra Länsförsäkringar Bank.

Skandia är marknadsledande inom livförsäkringssparande men har även en stark position inom fond­sparande. Skandiabanken ägs av Skandiakoncernen, som har verksamhet inom bland annat sak- och livförsäkringsområdet.

Uppdaterad i april 2017