De stora bankerna

De stora bankkoncernerna

Från mitten av 1990-talet har de stora bankerna utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum. Utvecklingen har bestått dels i att verksamheter som bolån, fondförvaltning och pensionssparande har fått allt större betydelse i koncernerna vid sidan av den traditionella bankverksamheten, dels i att koncernerna expanderat internationellt.

Svenska Handelsbanken har 214 kontor i Sverige. Banken har verksamhet i flera länder, bland annat ett dotterbolag i Storbritannien och filialer i Norge och Nederländerna. Det helägda bostadsinstitutet Stadshypotek tillhör en av de största aktörerna på den svenska bolånemarknaden. Handelsbanken har även betydande verksamhet inom fondförvaltning och finansbolagsverksamhet.

SEB är namnet på den finansiella koncern som bildats kring Skandinaviska Enskilda Banken. SEB har byggt upp en omfattande internationell verksamhet. Banken har framför allt en betydande utländsk verksamhet i de nordiska länderna och Baltikum. I Sverige har SEB en stark ställning inom framför allt fondförvaltning och livförsäkring, men även inom bostadslån och finansbolagsverksamhet. SEB är också en stark aktör inom verksamheter som aktie- och valutahandel samt internationella betalningar.

Swedbank har ett kontorsnät i Sverige med 153 kontor. Därutöver har Swedbank ett nära samarbete med de fristående sparbankerna och de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. Swedbank har även en betydande verksamhet i Baltikum. I koncernen ingår Swedbank Robur, Sveriges största företag inom fondförvaltning, och Swedbank Hypotek som är ett av de största bostadsinstituten.

Nordea är sedan oktober 2018 en finsk bank, men med en betydande verksamhet i Sverige genom bland annat en bankfilial. Nordea är det största finansiella företaget i Norden och har drygt 27 000 anställda. I Nordea-gruppen ingår banker och bankfilialer som är bland de största på respektive marknad i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Bankens svenska verksamhet omfattar, utöver bankfilialen, även ett av Sveriges största finansbolag samt stora verksamheter inom fondförvaltning och bolåneverksamhet.

Andra nordiska finanskoncerner

Andra stora finanskoncerner med stark ställning i Sverige är Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia.

Danske Bank är Danmarks största bank och har bankverksamhet i alla nordiska länder.

Länsförsäkringar består av 23 stycken lokala försäkringsbolag i samverkan och äger gemensamt bland annat Länsförsäkringar Bank.

SBAB Bank är från början ett bolåneinstitut, men har från 2010 blivit bank och breddade verksamheten till bland annat inlåning.

Skandiabanken ägs av försäkringskoncernen Skandia som har verksamhet inom bland annat tjänstepension och pensionsförsäkring

 

 

  Antal anställda
       (2022)

  Utlåning till
  allmänheten mdr
        (2022)
  Balansomslutning mdr
          (2022)
   Nordea (1)
   varav i Sverige
      27 453
        6 103
      3 3845        6 615
   SEB
   varav i Sverige
      16 987
       8 710
       2 065        3 533
   Handelsbanken
   varav i Sverige
      10 954     
       6 911
    2 316       3 454
   Swedbank
   varav i Sverige
      18 538
      10 177
       1 843        2 855

Källa: respektive banks årsredovisning
(1) Siffrorna för Nordea avser hela Nordeagruppen, där även bankens verksamhet i alla de nordisk länderna ingår.