Svensk bankmarknad

De stora bankkoncernerna

De största bankerna i Sverige har från mitten av 1990-talet utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum.

Bankkoncerner i Sverige 

Från mitten av 1990-talet har de stora bankerna utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum. Utvecklingen har bestått dels i att verksamheter som bolån, fond-förvaltning och livförsäkring har fått allt större betydelse i koncernerna vid sidan av den traditionella bankverksamheten, dels i att koncernerna expanderat internationellt.

Svenska Handelsbanken har 420 kontor i Sverige. Från 1990-talet har banken också växt i Norden, såväl genom förvärv som genom etablering av filialkontor. Banken har också ett dotterbolag i Storbritannien och  en filial i Nederländerna. Det helägda bostadsinstitutet Stadshypotek tillhör en av de största aktörerna på den svenska bolånemarknaden. Handelsbanken har även  betydande verksamhet inom fondförvaltning och  finansbolagsverksamhet.

SEB är namnet på den finansiella koncern som bildats kring Skandinaviska Enskilda Banken. SEB har byggt upp en omfattande internationell verksamhet bland annat i Baltikum och Tyskland. I Sverige har SEB en stark ställning inom framför allt fondförvaltning och livförsäkring, men även inom bostadslån och finansbolagsverksamhet. SEB är också en stark aktör inom verksamheter som aktie- och valutahandel samt internationella betalningar.

Swedbank har ett kontorsnät i Sverige med 218 kontor. Därutöver har Swedbank ett nära samarbete med de fristående sparbankerna och de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. Swedbank har även en betydande verksamhet i Baltikum. I koncernen ingår Swedbank Robur, Sveriges största företag inom fondförvaltning,  och Swedbank Hypotek som är ett av de största  bostadsinstituten.

Nordea är sedan oktober 2018 en finsk bank, men med en betydande verksamhet i Sverige genom bland annat en bankfilial. Nordea är det största finansiella företaget i Norden och har över 30 000 anställda. I Nordeagruppen ingår banker och bankfilialer som är bland de största
på respektive marknad i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Bankens svenska verksamhet omfattar, utöver bankfilialen, även ett av Sveriges största finansbolag samt stora verksamheter inom fondförvaltning och bolåneverksamhet.

 

 

  Antal anställda
   (2017)

  Utlåning till
  allmänheten mdr
  (2018)
  Balansomslutning
  mdr (2018)
   Nordea (1)
   varav i Sverige
      30 399
        6 912
      3 155        5 643
   Handelsbanken
   varav i Sverige
      11 832
        7 010
       2 189        2 978
   SEB
   varav i Sverige
   15 946
     8 053
      1 645        2 568
   Swedbank
   varav i Sverige
      14 536
        7 404
       1 627        2 246

Källa: respektive banks årsredovisning
1Siffrorna för Nordea avser hela Nordeagruppen, där även bankens verksamhet i de övriga nordisk länderna ingår.

Andra nordiska finanskoncerner

Andra stora finanskoncerner med stark ställning i Sverige är Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia.

Danske Bank är Danmarks största bank och har bankverksamhet i alla nordiska länder.

Länsförsäkringar består av 23 stycken lokala försäkringsbolag i samverkan och äger gemensamt bland annat Länsförsäkringar Bank.

SBAB Bank är från början ett bolåneinstitut, men har från 2010 blivit bank och breddade verksamheten till bland annat inlåning.

Skandiabanken ägs av Skandiakoncernen som har verksamhet inom bland annat livförsäkringsområdet.