Sanktioner

Sanktioner

Banker är skyldiga att följa sanktionsregelverket och får därför inte genomföra några transaktioner åt en person, ett företag eller en organisation som är upptagen på EU:s sanktionslistor. Om en sådan person, företag eller organisation har tillgångar i banken ska tillgångarna frysas.

Nya förordningar om sanktioner utfärdas löpande av EU-kommissionen. Dessa gäller omedelbart som lag i Sverige.


Se Information om sanktioner på EU-kommissionens hemsida