Hållbarhet

Vägledning för beräkning av finansierade utsläpp för bostadsrättsföreningar och bostadsrätter

Banker har som en del i sitt klimatarbete börjat att beräkna och rapportera sina egna och sina kunders utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen redovisas i tre kategorier – scope 1, 2 och 3 – där scope 1 är direkta utsläpp i den egna verksamheten, scope 2 är indirekta utsläpp i form av exempelvis inköpt elektricitet och scope 3 är utsläppen från kundernas verksamhet (värdekedjan).

De utsläpp som genereras i den verksamhet hos kunderna som banken finansierar kallas för finansierade utsläpp (scope 3).

Att beräkna finansierade utsläpp är en viktig del för att bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter, sätta upp mål och delmål för omställningsresan till klimatmålet om netto-nollutsläpp och driva på omställningen i samspel med kunderna och därigenom bidra till klimatomställningen i samhället.

För att beräkna finansierade utsläpp finns en frivillig global standard från Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Standarden från PCAF behandlar dock inte tillgångsslaget bostadsrättsföreningar och bostadsrätter som är en vanlig boendeform i Sverige och som banker i Sverige finansierar till en betydande del.

Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp inom Bankföreningen tagit fram en gemensam beräkningsmetod för finansierade utsläpp för bostadsrättföreningar och bostadsrätter.

Den aktuella vägledningen är baserad på PCAF och anpassad till svenska förhållanden och kommer att ses över på regelbunden basis.