Meddelande

Information om referensräntorna Stibor och Swestr

Med anledning av oklarheter kring referensräntorna Stibor och Swestr ser Svenska Bankföreningen ett behov av att förtydliga och klargöra fakta om framförallt Stibor.

Stibor är den referensränta som vanligen används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning. Stibor används i obligationer och lån och i de flesta typer av ränte- och valutaderivat.

Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ett bolag som ägs av Svenska Bankföreningen. SFBF ansvarar för att anpassa Stibor till de krav och regelverk som ställs på en referensränta framförallt genom Benchmarkförordningen (BMR), EU:s lagstiftning (EU 2016/1011). Det pågående arbetet med att anpassa Stibor till BMR följs av Finansinspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över Stibor.

BMR ställer bland annat krav på att en referensränta ska baseras på transaktionsuppgifter, om sådana finns tillgängliga och är lämpliga. Stibor bygger på bankernas finansieringskostnader och baseras därmed på transaktioner i SEK och i andra valutor. Den metod som används för att beräkna Stibor anpassas för att uppfylla kravet om transaktionsuppgifter. En publik konsultation kring Stibors beräkningsmetod publicerades våren 2021 av SFBF.

En administratör som tillhandahåller referensräntor ska enligt BMR vara auktoriserad och en ansökan om auktorisation måste vara inlämnad till tillsynsmyndigheten före utgången av 2021. SFBF avser att lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen före årsskiftet i enlighet med kraven i förordningen.

Swestr – en ny referensränta

Riksbanken publicerar referensräntan Swestr. Swestr baseras på en rekommendation till referensränta som arbetades fram av en marknadsledd arbetsgrupp bestående av främst banker och som administrerades av Svenska Bankföreningen.

Swestr är en referensränta med mycket kort bindningstid som behövs på den svenska marknaden. Swestr utgör en av de beståndsdelar som ingår i Svenska Bankföreningens rekommendation för att beräkna en så kallad ersättningsränta som kan användas för Stibor i finansiella avtal, i linje med BMR:s krav på och enligt internationella standarder för ersättningsräntor.

Det är rimligt att utgå från att Swestr också skulle kunna fungera på de marknader där Stibor T/N (Tomorrow/Next) används idag. En komplett övergång från Stibor T/N till Swestr kan dock ta flera år att genomföra och bör genomföras på ett strukturerat och välordnat sätt samt i linje med hur motsvarande förändringar har skett i andra länder.