Ansökan

Villkor

Under förutsättning att villkoren är uppfyllda har ett institut, efter att ha erlagt en avgift, rätt att ansluta sig till Dataclearingsystemet.

Avgiften motsvarar kostnaderna för att ansluta ett nytt institut till systemet. Anslutning till Dataclearingsystemet innebär att institutet ingår Dataclearingavtal med Bankföreningen samt ingår avtal med annan deltagare om utbyte av transaktionstjänster genom att antingen underteckna Samarbetsavtalet eller ingå bilateralt avtal.

En förutsättning för att delta i Dataclearingen är att Bankernas Standardlayout vid varje tillfälle ska följas. Följande institut kan antas som deltagare i Dataclearingen:

a) Betaltjänstleverantör enligt 1 kap. 3 §* lagen om betaltjänster

b) Clearingorganisation

Följande villkor ska vara uppfyllda för att ett Institut ska kunna antas som deltagare i Dataclearingen:

  1. Institutet ska vara godkänt som Deltagare i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar (RIX-systemet). Även Institut som genom ombud deltar i RIX-systemet kan antas som deltagare i Dataclearingen.

  2. Institutet ska delta i Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst direkt eller via ombud.

  3. Institutet ska ha en betryggande finansiell stabilitet och kapitalstyrka. För att delta i Dataclearingsystemet krävs att ett institut har ett eget kapital som bedöms tillräckligt stort för att värna systemets stabilitet och för att skydda mot risker i verksamheten.

    Eget kapital kan ersättas eller kompletteras med en statlig garanti som minst motsvarar nyssnämnda krav. Institutet ska vid varje tillfälle uppfylla de kapitalkrav som framgår av den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för det aktuella institutet. Institutet ska inneha förmögenhetsbrottsförsäkring med ett försäkringsbelopp om minst 200 miljoner kronor samt ansvarsförsäkring omfattande ren förmögenhetsskada med ett försäkringsbelopp om minst 20 miljoner kronor.

  4. Kreditinstitut som har säte inom EES ska uppfylla de krav om kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller inom EU. Kreditinstitut med säte utanför EES ska vara underkastade och uppfylla likvärdiga krav.

  5. Institutet ska ha en ändamålsenlig organisation, nödvändiga system och rutiner för riskhantering samt säkra tekniska system. Institutet ska ha tillfredsställande reservrutiner för det fall Dataclearingsystemet helt eller delvis utsätts för driftsstörning.

  6. Institutet ska visa att det uppfyller kriterierna i punkt 1-4.

*1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. institut för elektroniska pengar och de företag som har undantagits från tillstånd enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3. betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §,

4. statliga och kommunala myndigheter, när de inte ägnar sig åt myndighetsutövning,

5. utländska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES, motsvarande dem i 1–4 med undantag av sådana fysiska eller juridiska personer som har undantagits från tillståndsplikt enligt nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG ,

6. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

7. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att tillhandahålla betaltjänster, och

8. filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.