Ansökan

Avgifter för anslutning

Avgifter utgår för institut som ansluts till Dataclearingsystemet från och med den 1 januari 2001.

Erläggande av anslutningsavgift ger tillgång till infrastrukturen till systemet enligt Avtal om Dataclearing. Institut som godkänts för deltagande och erlagt anslutningsavgift får tillgång till transaktionstjänster i enlighet med samarbetsavtal eller bilateralt avtal som ingås med annan deltagare.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är för närvarande 1,5 miljoner SEK + moms och faktureras av Bankföreningen. Avgiften motsvarar kostnaden för Bankföreningen, Bankgirot och övriga deltagare för anslutning av ett nytt institut till systemet.

Halva anslutningsavgiften ska erläggas i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet med Bankföreningen och resten senast vid systemtillträdet. Deltagare som tecknat Dataclearingavtalet och avbryter anslutningsprocessen återfår inte erlagda avgifter. Vid eventuellt utträde ur Dataclearingsystemet sker ingen återbetalning av anslutningsavgiften.

För institut med en balansomslutning som understiger 3 miljarder SEK kan betalning ske med 1/3 av avgiften i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet, och därefter med 1/3 årligen tills hela anslutningsavgiften är erlagd.

För distansdeltagare, det vill säga institut som deltar i systemet från utlandet via så kallade fjärranslutning, kan utöver ovanstående anslutningsavgift särskild avgift för fjärranslutning tillkomma. Sådan avgift utgör ersättning för kostnader som normalt inte uppstår vid inhemsk anslutning.

Övriga avgifter

För institut som inte är medlem i eller har avtal om samarbete med Svenska Bankföreningen utgår en årlig avgift om för närvarande 30 000 SEK + moms. Avgiften utgör ersättning för Bankföreningens löpande administration och förvaltning av Dataclearingssystemet.

Förekommande systemutvecklingskostnader fördelas normalt mellan deltagande parter utifrån deltagande parters volymer för avgående transaktioner. Kostnader som uppstår hos Bankföreningen eller Bankgirot på grund av förändringar eller beslut hos enskild deltagare faktureras den enskilda deltagaren separat.