Bankfokus Nr 3

Höst på Finansinspektionen

Under hösten startar Finansinspektionen en rad nya regelprojekt:

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Det fjärde penningtvättsdirektivet som ska vara införlivat i svensk lag nästa år innebär att Finansinspektionen måste se över sina penningtvättsföreskrifter (FFFS 2009:1 Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Finansinspektionen har därför påbörjat ett regelprojekt där branschorganisationerna har bjudits in att delta som referensgrupp.

Inom ramen för projektet ingår även att beakta de riktlinjer som de europeiska tillsynsmyndigheterna lämnat förslag till. Det gäller exempelvis ”The Risk-Based Supervision Guidelines” som ger vägledning om vilken information tillsynsmyndigheterna bör inhämta från verksamhetsutövarna för att kunna tillämpa en riskbaserad tillsyn. Det gäller också ”Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence” som ger vägledning om de verktyg som verksamhetsutövarna behöver för att kunna fatta välgrundade, riskbaserade och proportionerliga beslut vid hantering av sina kunder. Finansinspektionen planerar att skicka ut föreskrifterna på remiss i början av nästa år.

Ägar- och ledningsprövning

Föreskriftsprojektet inleddes i samband med att kapitaltäckningsdirektivet, CRD IV, införlivades i svensk rätt, men avstannade i avvaktan på den Europeiska bankmyndighetens (EBA) arbete med nya tekniska standarder avseende tillstånd att driva bank. I de nya tekniska standarderna kommer att finnas regler för ägar- och ledningsprövning vid auktorisationstillfället vilket innebär att nu gällande föreskrifter (FFFS 2009:3 Föreskrifter om ägar- och ledningsprövning) inte kommer att kunna tillämpas för banker. De nya föreskrifterna ska därför endast omfatta sådana ändringar i ägar- och ledningskretsen som sker efter en auktorisationsprövning. Finansinspektionen planerar att skicka ut föreskrifterna på remiss under vintern. Ikraftträdande våren 2017.

Klagomålshantering

Finansinspektionen har inlett arbetet med att omarbeta de allmänna råden om klagomålshantering till föreskrifter (FFFS 2002:23). Avsikten är att föreskrifterna ska omfatta flertalet sektorer som står under FI:s tillsyn. Värdepapper måste hanteras i särskild ordning då EU-regelverket är fullharmoniserat och FI saknar bemyndigande att utfärda föreskrifter.

Under hösten har arbetet inletts att föra bilaterala samtal med de olika branschorganisationerna. Senare kommer samtliga organisationer att samlas för gemensamma samtal. Beslut om föreskrifterna väntas av FI:s styrelse i april 2017. En central fråga blir definitionen av klagomål. Tillsyn bland banker och försäkringsbolag har visat på varierande tolkning av begreppet.

Bostadskrediter

Finansinspektionen har remitterat förslag till föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter. Föreskrifterna är ett led i implementeringen av EU:s bolånedirektiv, där riksdagen under hösten ska besluta om genomförandet genom behandlingen av propositionen om stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Lag och föreskrifter ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Tillgång till konto med betaltjänster

I november 2016 väntas regeringen överlämna en proposition till riksdagen avseende genomförandet av EU:s betalkontodirektiv (2014/92/EU). Lagförslaget bygger på 2015 års betaltjänstutrednings betänkande (SOU 2016:53).

FI föreslogs av utredningen få bemyndigande att utfärda föreskrifter avseende bankbyte samt den standardiserade prislista som ska tillhandahållas vid öppnande av konto. FI har startat ett föreskriftsprojekt. En referensgrupp kommer att sammankallas med representanter från bland annat branschen. Arbetet antas intensifieras under 2017.

Pågående regelprojekt på EBA, Europeiska bankmyndigheten

  • Tekniska standarder för auktorisation – konsultation under hösten 2016

  • Revidering av riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare – konsultation hösten 2016

  • Tekniska standarder för samarbetet mellan myndigheter vid ägar- och ledningsprövning – eventuellt konsultation hösten 2016

  • Riktlinjer för kvalificerat innehav i finansiella institut – eventuellt konsultation hösten 2016

  • Revidering av riktlinjer för intern styrning (GL44) – eventuellt konsultation hösten 2016

Publicerad den 25 oktober 2016